Avira AntiVir Premium 2011 9.0.0.447 key to 2011

kenzizi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2010
Bài viết
1.235
According to the VB100, in two years, Avira of Germany are the top antivirus program the best and most powerful.
The level of resource use Avira’s always very low so you can run in all configurations, this is a good point of this program
<i>VIRA AntiVir Premium enhances protection of the strong version of Avira AntiVir Personal – Free Antivirus with important security features and configurations as well as protect you against viruses, worms, Trojans, ad / spyware, bots and downloading dangerous.

With real time access, the program scans done on demand based on the setting available as well as scheduled scans and updates to the system provides maximum protection. Applications include a POP3 email scanning is based MailScanner, and functions to scan all emails before they are stored on your computer.
With a control center has a friendly interface, the ability to quarantine management, fast performance and high detection rates with the world’s leading, Avira AntiVir Premium provides comprehensive solutions to protect critical computer of.
Package include tools:
AntiVir
AntiAd / Spyware
Antiphishing
AntiRootkit
AntiDrive-by
AntiBot
EmailScanner
WebGuard

Premium functions:
• Protection Against viruses, worms and Trojans
• Protection Against expensive dialers
• detects and deletes rootkits
• NEW: Raised scan speed
• NEW: Redesigned visual appearance
• Protection Against Phishing
• Protection Against Spyware
• Special Protection Against email viruses (POP 3)
• Fast updates through PremiumServer
• 5 Euro donation to Auerbach Foundation
• Protection against annoying adware
• NEW: System to create a Rescue-CD

OS: Windows 2000 (SP 4 recommended) / Windows XP and XP 64 Bit (SP 2 recommended) / Windows Vista 32 Bit and 64 Bit KeyDownload:

http://dlpe.antivir.com/package/wks_avira/win32/en/pepr/avira_antivir_premium_en.exe
Key : http://www.ziddu.com/download/6398474/23.08.2011.rar.html
Avira23082011_1.jpg

Theo VB100, trong hai năm, Avira của Đức đang đầu chương trình antivirus tốt nhất và mạnh nhất.
Mức độ sử dụng tài nguyên của Avira luôn rất thấp, do đó bạn có thể chạy trong tất cả các cấu hình, đây là một điểm tốt của chương trình này
<i> VIRA AntiVir Premium tăng cường bảo vệ của các phiên bản mạnh mẽ của Avira AntiVir Personal – Free Antivirus với các tính năng bảo mật quan trọng và cấu hình cũng như bảo vệ bạn chống lại virus, sâu, trojan, quảng cáo / phần mềm gián điệp, chương trình và tải về nguy hiểm.

Với truy cập thời gian thực, chương trình quét được thực hiện theo yêu cầu dựa trên cung cấp thiết lập sẵn cũng như lịch trình quét và cập nhật vào hệ thống bảo vệ tối đa.Các ứng dụng bao gồm một email POP3 quét dựa MailScanner, có chức năng quét tất cả các email trước khi chúng được lưu trữ trên máy tính của bạn.
Với trung tâm điều khiển có giao diện thân thiện, khả năng quản lý kiểm định, hiệu năng nhanh và tỷ lệ phát hiện cao với thế giới hàng đầu, Avira AntiVir Premium cung cấp giải pháp toàn diện để bảo vệ máy tính quan trọng của.
Đóng gói bao gồm các công cụ:
AntiVir
AntiAd / Spyware
Chống giả mạo
AntiRootkit
AntiDrive-by
AntiBot
EmailScanner
WebGuard

Premium chức năng:
• Bảo vệ chống lại virus, sâu và Trojans
• Bảo vệ chống quay số đắt tiền
• phát hiện và xóa rootkit
• MỚI: tăng tốc độ quét
• MỚI: thiết kế lại hình ảnh xuất hiện
• Bảo vệ chống lại Phishing
• Bảo vệ chống Spyware
• Bảo vệ đặc biệt đối với virus email (POP 3)
• Nhanh chóng cập nhật thông qua PremiumServer
• 5 Euro hiến cho Auerbach Foundation
• Bảo vệ chống lại phần mềm quảng cáo gây phiền nhiễu
• MỚI: Hệ thống để tạo ra một đĩa CD-Rescue

Hệ điều hành:Windows 2000 (SP 4 khuyến khích) / Windows XP và XP 64 Bit (đề nghị SP2) / Windows Vista 32 Bit và 64 Bit Key


Avira230820111.jpg
Download:
http://dlpe.antivir.com/package/wks_avira/win32/en/pepr/avira_antivir_premium_en.exe
Key : http://www.ziddu.com/download/6398474/23.08.2011.rar.html
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top