Sinh 368 câu hỏi trắc nghiệm sinh học tham khảo

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Câu 1.

Căn cứ vào sơ đồ sau của một hệ sinh thái:

Sinh vật nào có sinh khối lớn nhất?

A. Sinh vật ăn tạp. B. Sinh vật ăn cỏ.

C. Sinh vật phân hủy. D. Sinh vật sản xuất.

Câu 2.

Thứ tự các phân tử tham gia vào quá trình sinh tổng hợp prôtêin như thế nào?

A. mARN tARN ADN Polypeptit.

B. ADN mARN Polypeptit tARN.

C. tARN Polypeptit ADN mARN.

D. ADN mARN tARN Polypeptit.

Câu 3.

Các enzym nào tham gia vào việc sửa chữa các tiền đột biến?

A. Reparaza, Ligaza. B. ADN-Polymeraza, Ligaza.

C. Ligaza, Prôlêaza. D. ADN-Polymeraza.

Câu 4.

Đột biến nào có thể mất đi trong quá trình sinh sản sinh dưỡng?

A. Đột biến tiền phôi. B. Đột biến sôma trội.

C. Đột biến sôma lặn. D. Đột biến giao tử.

Câu 5.

Biến dị nào không làm thay đổi cấu trúc của gen?

A. Biến dị tổ hợp. B. Biến dị đột biến.

C. Biến dị thường biến.

D. Biến dị thường biến và biến dị tổ hợp.

Câu 6.

Dạng đột biến nào sau đây làm biến đổi cấu trúc của prôtêin tương ứng nhiều nhất?

A. Mất một nuclêôtit sau mã mở đầu.

B. Thêm một nuclêôtit ở bộ ba trước mã kết thúc.

C. Đảo vị trí giữa 2 nuclêôtit không làm xuất hiện mã kết thúc.

D. Thay một nuclêôtit ở vị trí thứ ba trong một bộ ba ở giữa gen.

Câu 7.

Loại đột biến nào làm thay đổi các gen trong nhóm gen liên kết này sang nhóm gen liên kết khác?

A. Đảo đoạn NST. B. Chuyển đoạn NST.

C. Lặp đoạn NST. D. Mất đoạn NST.

Câu 8.

Bộ NST trong tế bào sinh dưỡng của một cá thể được ký hiệu là 2n+1, đó là dạng đột biến nào?

A. Thể một nhiễm. B. Thể tam nhiễm.

C. Thể đa nhiễm. D. Thể khuyết nhiễm.

Câu 9.

Người con trai có NST giới tính ký hiệu là XXY, mắc hội chứng nào sau đây:

A. Siêu nữ. B. Claiphentơ (Klinefelter).

C. Tớcnơ (Turner). D. Đao (Down).

Câu 10.

Do đột biến gen qui định Hb; Kiểu gen sau đây không mắc bệnh sốt rét?

A. HbSHbS. B. HbSHbs.

C. HbsHbs. D. Tất cả các kiểu gen trên.

Câu 11.
........
ST
 

Đính kèm

  • sinh .doc
    270,5 KB · Lượt xem: 446
1200 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 các chương( không đáp án)
1. Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử là
A. prôtêin.
B. ADN.

C. nhiễm sắc thể.
D. ADN và prôtêin.

2. Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ tế bào là
A. prôtêin.
B. ADN.
C. nhiễm sắc thể.
D. ADN và prôtêin.

3. Đột biến là gì ?
A. Là sự biến đổi đột ngột trong cấu trúc của gen.
B. Là sự biến đổi đột ngột trong cấu trúc của NST.
C. Là sự biến đổi về số lượng NST trong tế bào.
D. Là sự biến đổi trong vật chất di truyền xảy ra ở cấp độ phân tử hoặc cấp độ tế bào.
4. Đột biến phát sinh
A. ở tế bào sinh dưỡng, hợp tử.
B. ở tế bào sinh dục.
C. trong quá trình nguyên phân hoặc giảm phân.
D. câu A, B, C.
5. Đột biến là những biến đổi
A. ở cấp độ phân tử.
B. trong nhiễm sắc thể.
C. trong vật chất di truyền.
D. ở kiểu hình cơ thể.
6. Thể đột biến là

A. trạng thái cơ thể của cá thể đột biến.
B. những biểu hiện ra kiểu hình của những tế bào mang đột biến.
C. những cá thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể.
D. chỉ các cá thể mang đột biến, giúp phân biệt với các cá thể không mang đột biến.
......
Các bạn có thể xem chi tiết tài liệu tại file đính kèm

 

Đính kèm

  • 1200.doc
    1,2 MB · Lượt xem: 799
Quay lại
Top