xác định

  1. xuanhung_xd9

    Câu hỏi học tập môn pháp luật đại cương

    CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ NHÀ NƯỚC I. CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG ĐỌC TÀI LIỆU 1. Tìm hiểu nguồn gốc nhà nước là đi vào giải thích nguồn gốc của vấn đề (hiện tượng) gì? 2. Tại sao Thuyết khế ước xã hội được đánh giá “có tính cách mạng và giá trị lịch sử to lớn”...
  2. Professor T

    "Xác định" nhóm máu chỉ bằng thói quen ăn uống

Top