vì dân

  1. S

    Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh 12 câu và đáp án

    Câu 1: Phân tích khái niệm và hệ thống tư tưởng HCM theo quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Trả lời: *) phân tích khái niệm tư tưởng HCM theo quan điểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng...
  2. anhnt.anh

    Tt.HCM về dân chủ, và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

    Mọi người post những bài có liên quan vào đây nhé, thank you! dàn ý chính: a. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân - Làm rõ nhà nước của dân - Làm rõ nhà nước do dân - Làm rõ nhà nước vì dân b. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất...
Top