tư tưởng hồ chí minh về nhà nước của dân

  1. anhnt.anh

    Tt.HCM về dân chủ, và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

    Mọi người post những bài có liên quan vào đây nhé, thank you! dàn ý chính: a. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân - Làm rõ nhà nước của dân - Làm rõ nhà nước do dân - Làm rõ nhà nước vì dân b. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất...
Top