tt hcm về quân sự

  1. xuanhung_xd9

    Tt hcm về xây dựng và phát huy vai trò hậu phương quân đội

    Trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, vấn đề xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò hậu phương quân đội có một vị trí hết sức quan trọng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng nhiệm vụ xây...
Top