trình bày

  1. gaconueh2005

    Tài liệu hướng dẫn trình bày luận văn ,luận án tham khảo

    HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. VỀ BỐ CỤC Số chương của mỗi luận văn, luận án tùy thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể, nhưng thông thường bao gồm những phần và chương sau: MỞ ĐẦU: Trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm...
  2. N

    Video hướng dẫn trình bày báo cáo, luận văn, nghiên cứu khoa học

    Phần 1: Hướng dẫn lựa chọn đề tài và lập đề cương. Phần 2: Chỉnh sửa, trình bày nội dung báo cáo, nghiên cứu. Phần 3: Hướng dẫn đánh số trang, tạo mục lục tự động
Quay lại
Top