tố tụng dân sự

  1. gaconueh2005

    Luật tố tụng dân sự và luật hình sự

    A.Luật tố tụng dân sự 1. Khái niệm § Là một ngành luật độc lập § Gồm các QPPL điều chỉnh các QHXH phát sinh giữa Toà án với những người tham gia tố tụng § Trong quá trình Toà án giải quyết các vụ việc dân sự B.Luật hình sự 1. Những vấn đề chung về luật hình sự 1.1 Khái niệm § Là...
Top