tài liệu thi công chức hành chính

  1. xuanhung_xd9

    Tài liệu thi công chức hành chính

    I. Kiến thức chung về quản lý hành chính: 1. Luật Cán bộ, Công chức năm 2008. 2. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 và 2002); 3. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 4. Luật của Quốc hội nước Cộng...
Top Bottom