stuck on you

  1. LEQUOCAN

    STUCK ON YOU (Lời Dịch Anh Việt) Lionel Richie

    STUCK ON YOU Lionel Richie https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/271678653991759/ Stuck on you Đường yêu vướng I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose Anh có tương tư này sâu trong tâm tưởng mà chẳng thể dứt được Guess I'm on my way Chừng anh đang trên đường...
Top