show hidden files and folders

  1. ZCT1389

    Cách làm hiện lại "Show hidden files and folders"

    Vừa rồi máy tính của tôi bị nhiễm phải một con virus tên là avpo.exe, xuất hiện lần đầu tiên ở Philippines vào ngày 27 tháng 8 năm nay và ở Việt Nam vào ngày 29 tháng 9. Các biểu hiện Mặc dù tên avpo.exe nhưng nó không thực sự hiện ra trong Task Manager của Windows XP, kể cả trong Process...
Top