quá trình đổi mới của nước ta

  1. gaconueh2005

    Nêu quá trình đổi mới của nước ta về tư duy của Đảng-Liên hệ thực tế

    Câu hỏi :Nêu quá trình đổi mới của nước ta về tư duy của Đảng-Liên hệ thực tế Quá trình đổi mới của nước ta về tư duy của Đảng là: - Có thể nói, trong quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp được “khởi động” từ Đại Hội V (3/1982) với những điều chỉnh bước đầu về tốc độ, bước đi và nội...
Top Bottom