promotion

  1. gaconueh2005

    Xúc tiến trong marketing

    Nội dung I. Quan niệm về xúc tiến II. Vai trò của hoạt động xúc tiến đối với hoạt động kinh doanh thơng mại III. Nội dung của hoạt đông xúc tiến ST
Top