otc

  1. gaconueh2005

    Tiểu luận : Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC)

    MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU. MỤC LỤC PHẦN I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG (OTC) 1. Khái niệm 2. Những Đặc điểm cơ bản của thị trường OTC 3. Phân biệt thị trường OTC với các thị trường chứng khoán khác 4. Vị trí và vai trò của thị trường OTC 4.1. Vị trí của thị trường...
Top