người yêu tôi không có gì để mặc

  1. LEQUOCAN

    PAPA DON'T PREACH - Lời Dịch Anh Việt

    PAPA DON'T PREACH Madonna - 1986 Papa I know you're going to be upset Ba ơi con biết ba sẽ buồn lòng 'Cause I was always your little girl Vì con luôn là con gái bé bỏng But you should know by now Nhưng giờ ba nên biết rõ I'm not a baby Con đâu còn nhỏ You always taught me right from wrong...
Top