ngữ pháp giản lược

  1. L

    Ngữ pháp tiếng trung giản lược - Bài 4

    Bài 4. TRỢ ĐỘNG TỪ 助动词 Trợ động từ là từ giúp động từ để diễn tả «nhu cầu, khả năng, nguyện vọng». Trợ động từ cũng có thể bổ sung cho hình dung từ. Danh từ không được gắn vào phía sau trợ động từ. Dạng phủ định của trợ động từ có phó từ phủ định « 不 ». Trợ động từ có mấy loại như sau: 1. Trợ...
Top