nghiệp vụ văn thư

  1. N

    Khóa học Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

    CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG ____________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NGHIỆP VỤ VĂN THƯ - LƯU TRỮ ( Cấp chứng chỉ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn) 1. Mục tiêu, đối tượng a. Mục tiêu...
Quay lại
Top