ngại giao tiếp

  1. wangsky1712

    Tôi…ngại giao tiếp

    Vâng, đây là hiện trạng của không ít người trong cuộc sống bề bộn và phức tạp ngày nay, đặc biệt là giới trẻ. Vì nhiều nguyên nhân tâm lý, xã hội, việc giao tiếp, với nhiều người, trở nên vô cùng khó khăn và kinh khủng. Có người ngại giao tiếp đến mức mà hễ cứ có cuộc gặp mặt nào, có buổi nói...
Quay lại
Top