năng lượng tái tạo

  1. nhipcautre0904

    Cuộc cách mạng năng lượng

    Khí tự nhiên, năng lượng mặt trời và hệ thống quản lý năng lượng (data – driven efficiency)[1] đang tạo ra những lợi ích cho nhân loại, trong khi lịch sử lại cho thấy khí thải từ than đá và xăng dầu không còn phù hợp nữa. Đột phá năng lượng và “chuyển đổi” năng lượng là những chủ đề rất...
Top