một số

  1. LEQUOCAN

    Some Malawian Women Skip Prenatal Examination / Sợ COVID, Một Số Phụ Nữ Malauy Bỏ Khám Tiền Sản

    Fearing COVID, Some Malawian Women Skip Prenatal Examination Sợ COVID, Một Số Phụ Nữ Malauy Bỏ Khám Tiền Sản Intermediate Level https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/3040401302863289 Ashley Thompson John Russell The Associated Press reported this story. Ashley Thompson adapted it...
  2. sujichan

    Cách sử dụng một số cấu trúc P1 và P2

    :KSV@02:Cách sử dụng một số cấu trúc P1 * Have sb/sth + doing: làm cho ai làm gì John had us laughing all through the meal. * S + won't have sb + doing = S + won't allow sb to do sth: ko cho phép ai làm gì I won't have him telling me what to do. * Các cụm phân từ...
Top