la isla bonita

  1. LEQUOCAN

    TIE A YELLOW RIBBON ROUND THE OLE OAK TREE - Lời Dịch Anh Việt

    TIE A YELLOW RIBBON ROUND THE OLE OAK TREE Tony Orlando and Dawn - 1973 I'm comin' home, I've done my time Rảo bước về nhà, thụ án đã xong Now I've got to know what is and isn't mine Giờ mới biết cái nào của mình cái nào không If you received my letter telling you: Nếu nhận được thư anh...
Top