hành chính thái lan

  1. xuanhung_xd9

    Tìm hiểu về mô hình tổ chức hành chính ở Thái Lan

    MÔ HÌNH HÀNH CHÍNH CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN ------***----- VƯƠNG QUỐC THÁI LAN 3. TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC: 3.1. Chính phủ Trung ương: Ở Thái Lan, quyền hành pháp được trao cho Chính phủ. Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ và làm nhiệm vụ điều phối chính sách của Chính phủ. Căn...
Top Bottom