gọi vốn

  1. Newsun

    Kế hoạch kinh doanh và “chiêu thức” thu hút vốn

    Trong cuốn sách Write your business plan (Viết kế hoạch kinh doanh của bạn), nhóm tác giả thuộc Công ty Entrepreneur Media đã trình bày cách hiểu sâu về những điều thiết yếu với bất cứ một kế hoạch kinh doanh nào. Trong phần trích dưới đây, các tác giả sẽ chỉ ra những “chiêu thức” bạn có thể...
Top