giao dịch thoả thuận

  1. gaconueh2005

    Hướng dẫn giao dịch thoả thuận trên Thị Trường Chứng Khoán

    Các quy định chung Khối lượng chứng khoán trong giao dịch thoả thuận phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 cổ phiếu/lầngiao dịch, lớn hơn hoặc bằng 3.000 trái phiếu/lần giao dịch. Khối lượng giao dịch phải là lô chẵn. … Các quy định chung Khối lượng chứng khoán trong giao dịch thoả thuận phải lớn...
Quay lại
Top