giản lược

 1. L

  Ngữ pháp tiếng trung giản lược - Các cấu trúc cơ bản (tiếp theo)

  CẤU TRÚC 2: 形容词谓语句 (câu có vị ngữ là hình dung từ) A. Cấu trúc: «chủ ngữ+vị ngữ». Trong đó thành phần chủ yếu của vị ngữ là hình dung từ nhằm mô tả đặc tính, tính chất, trạng thái của chủ ngữ. Ví dụ: 这个教室 大。Phòng học này lớn. 你的中文书 多。Sách Trung văn của tôi (thì) nhiều. B. Mở rộng: a/...
 2. L

  Ngữ pháp tiếng trung giản lược - Bài 3

  Bài 3. ĐỘNG TỪ 动词 Động từ là từ biểu thị động tác, hành vi, hoạt động tâm lý, sự phát triển biến hoá, v.v… Động từ có thể phân thành «cập vật động từ» 及物动词 (transitive verbs= động từ có kèm tân ngữ) và «bất cập vật động từ» 不及物动词(intransitive verbs= động từ không kèm tân ngữ). Dạng phủ định của...
 3. L

  Ngữ pháp tiếng trung giản lược - Bài 2

  Bài 2. HÌNH DUNG TỪ 形容词 Hình dung từ là từ mô tả hình trạng và tính chất của sự vật hay người, hoặc mô tả trạng thái của hành vi hay động tác. Phó từ « 不 » đặt trước hình dung từ để tạo dạng thức phủ định. * Các loại hình dung từ: 1. Hình dung từ mô tả hình trạng của người hay sự vật: 大...
Top