gary clark jr.

  1. LEQUOCAN

    THIS LAND (Lời Dịch Anh Việt) 2020 Grammy Award/Gary Clark Jr.

    THIS LAND The 2020 Grammy Award for Best Rock Performance Gary Clark Jr. (Giải Thưởng Grammy Cho Trình Diễn Rock Xuất Sắc Nhất) https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/234412801051678/ Uh, yeah Uh, yeah Paranoid and pissed off Ôi hoang tưởng va dễ điên Now that I got the money Vì giờ...
Top