europa

  1. LEQUOCAN

    EUROPA (For those who love the lead guitar)

    EUROPA (EARTH'S CRY HEAVEN'S SMILE) Carlos Santana (Live At Montreux 2011) THE TALE OF KIỀU – NGUYỄN DU (1766-1820) Vương Quan mới dẫn gần xa: Asked by his sister, Vuong Quan tried to explain: Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi. “’Tis the tomb of Dam Tien, a former songstress, Nổi danh tài sắc...
Top