đoàn kết với dân

  1. anhnt.anh

    Tt.HCM về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

    Các bạn chia sẽ những câu hỏi liên quan đến chủ đề này vào đây để mọi người cùng tham khảo nhé, thank you! 1. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA Hồ Chí Minh VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC. Một là: Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thành công của cách mạng - Đại đoàn...
Top