di sản

  1. gaconueh2005

    Nâng cao nhận thức của học sinh qua việc giáo d.ục di sản

    Một bộ phận giới trẻ mù mờ không am hiểu về lịch sử và văn hóa dân tộc trở thành nỗi trăn trở của những người làm công tác giáo d.ục. Việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông hướng tới đích giúp HS có những hiểu biết về những giá trị của các di sản, qua đó giáo d.ục HS ý thức...
Top