đề thi môn tư tưởng hồ chí minh có đáp án

  1. S

    Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh 12 câu và đáp án

    Câu 1: Phân tích khái niệm và hệ thống tư tưởng HCM theo quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Trả lời: *) phân tích khái niệm tư tưởng HCM theo quan điểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng...
Top