đề thi mac lenin 2

  1. minhducbg

    ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN ( Triết 2 )

    Đề cương môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Phần học thuyết kinh tế giá trị ( Triết 2 ) Hoặc các bạn cũng có thể gọi đây mà đề cương Mác 2 Đây là tài liệu rất cần thiết cho bạn vì: Trong đề cương có những câu hỏi cơ bản mà môn học này lúc nào cũng hỏi :)) Download tài liệu
  2. xuanhung_xd9

    Tham khảo đề thi mac 2

    Đề 1: Câu 1: Hai thuộc tính của hàng hóa, tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa, lượng giá trị của hàng hóa, quy luật giá trị? Câu 2: Khái niệm tôn giáo, nguyên nhân hình thành tôn giáo, các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo ? Đề 2...
Top