đcs

  1. gaconueh2005

    Sự lãnh đạo đúng đắn của ĐCSVN là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng VN

    Câu31:Trình bày bài học: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam? Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay, đã vượt qua những khó khăn thử thách và đi từ thắng lợi này đến thắng lợi...
  2. gaconueh2005

    Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn của đảng cộng sản

    ST
Top