cnxh

 1. gaconueh2005

  200 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

  Tài liệu gồm gần 200 bài tiểu luận kinh tế chính trị: T001 Bản sắc dân tộc trong nền KT mở T002 Đấu tranh giai cấp T003 Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCN T004 LLSX và các quan hệ SX T005 Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước T006...
 2. gaconueh2005

  Slide bài giảng : Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

  Nội dung bài giảng I.Khái quát về sự ra đời và phát triển của NN Việt Nam II.Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam a.Trong lĩnh vực kinh tế b.Trong lĩnh vực đối ngoại c.Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội III.Chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam a.chức năng đối nội b.chức năng đối ngoại IV.Bộ máy...
 3. gaconueh2005

  Câu hỏi tham khảo : Nghiên cứu CNXH hiện thực ở Liên Xô và các nước XHCN

  ST
 4. gaconueh2005

  Tiểu luận : Con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam lý luận và thực tiễn

  Con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam lý luận và thực tiễn..... ST
Top