chống pháp

  1. gaconueh2005

    Trình bày đường lối kháng chiến chống Pháp? Ý nghĩa, nguyên nhân và bài học .

    Câu hỏi :Trình bày đường lối kháng chiến chống Pháp? Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. Hoàn cảnh lịch sử: - 11/46 Pháp tấn công Hải Phòng, Lạng Sơn khiêu khích ta ở Hà Nội. - 19/12/46 thường vụ trung ương đảng hợp hội nghị mở rộng tại làng vạn phúc- hà đông (hà nội)...
Top