cấu trúc viết lại câu

  1. nho

    Tất cả các dạng viết lại câu (quan trọng)

    Chú ý khi viết lại câu + Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với câu đã cho. + Chú ý về ngữ pháp : câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp. + Chú ý về nghĩa của câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầu Phương pháp học dạng bài này: sưu tập và làm càng nhiều mẫu câu càng...
Top