cách chuyển đổi từ loại trong tiếng anh

  1. Newsun

    Prefix-Suffix: Sự chuyển đổi giữa các loại từ

    Danh từ (Noun) a) Danh từ đếm được (Countable Noun) V + er è to work => Worker to teach=> Teacher V + or è todirect => Director V + ing è to build => building to write => writing b) Danh từ không đếm được (Uncoutable Noun) Adj +...
Top