big big world

  1. LEQUOCAN

    BLACK MAGIC WOMAN - Lời Dịch Anh Việt

    BLACK MAGIC WOMAN (GYPSY QUEEN) Santana - 1970 (to get* somebody/something to do something = to make, persuade, or ask somebody/something to do something) Got* a black magic woman Chắc phải nhờ hắc y yêu nữ Got a black magic woman Thử viện cầu phù thủy áo đen I got a black magic woman Ta...
Top