bài tập về sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ

  1. Newsun

    Subject - verb agreement (Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ)

    1. And (prual): Khi hai Noun đứng cạnh nhau được nối với nhau bởi từ "and" ==> Verb luôn ở ngôi thứ 3 số nhiều ex: You and I are student 2. And (singular): Khi hai thứ là một ==> Verb luôn ở ngôi thứ 3 số ít ex: Bread and meat is my favorite food 3. Với các từ sau: with, along with (cùng với)...
Top