akai shuichi va shiho miyano

  1. Newsun

    Các thành viên chủ chốt của "Áo đen" - Rượu [Only4CF]

    Các thành viên của tổ chức áo đen (Black Organization): Mật danh của các thành viên quan trọng được lấy từ tên các loại rượu. Còn các nhân vật không được lấy tên từ rượu thì là do chúng vẫn thuộc hàng "tép riu" hoặc là tác giả chưa công bố. (Tư liệu về rượu được tra trong từ điển Anh -...
Top