Blog 10 câu hỏi ôn tập SQL Server cùng lời giải

reviewxeoto

Thành viên
Tham gia
8/12/2021
Bài viết
11
Blog 10 câu hỏi ôn tập SQL Server cùng lời giải

1. Câu lệnh tạo bảng trong SQL Server là gì?

Lời giải: CREATE TABLE

2. Câu lệnh xem cấu trúc bảng trong SQL Server là gì?

Lời giải: DESC hoặc DESCRIBE table_name

3. Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng trong SQL Server là gì?

Lời giải: INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3,...)

4. Câu lệnh xem dữ liệu trong bảng trong SQL Server là gì?

Lời giải: SELECT * FROM table_name

5. Câu lệnh cập nhật dữ liệu trong bảng trong SQL Server là gì?

Lời giải: UPDATE table_name SET column1=value1, column2=value2,... WHERE condition

6. Câu lệnh xóa dữ liệu trong bảng trong SQL Server là gì?

Lời giải: DELETE FROM table_name WHERE condition

7. Câu lệnh đếm số bản ghi trong bảng trong SQL Server là gì?

Lời giải: SELECT COUNT(*) FROM table_name

8. Câu lệnh xóa bảng trong SQL Server là gì?

Lời giải: DROP TABLE table_name

9. Câu lệnh tạo danh mục trong SQL Server là gì?

Lời giải: CREATE DATABASE database_name

10. Câu lệnh đăng nhập vào SQL Server là gì?

Lời giải: SQL Server Authentication: INSERT your_username INSERT your_password
 
×
Quay lại
Top