Chia sẻ những gì bạn biết & học hỏi những gì bạn muốn !

 1. Bibom10 Thành viên ăn bám =w=

  Bài viết: 1.873
  Lượt thích: 1.470
  Kinh nghiệm: 113

  Một số giới từ theo sau động từ

  Theo thứ tự giới từ
  1. OF
  Ashamed of : xấu hổ về…
  Afraid of : sợ, e ngại…
  Ahead of ; trước
  Aware of : nhận thức
  Capable of : có khả năng
  Confident of : tin tưởng
  Doublful of : nghi ngờ
  Fond of : thích
  Full of : đầy
  Hopeful of : hy vọng
  Independent of : độc lập
  Nervous of : lo lắng
  Proud of : tự hào
  Jealous of : ganh tỵ với
  Guilty of : phạm tội về, có tội
  Sick of : chán nản về
  Scare of : sợ hãi
  Suspicious of : nghi ngờ về
  Joyful of : vui mừng về
  Quick of : nhanh chóng về, mau
  Tired of : mệt mỏi
  Terrified of : khiếp sợ về

  2. TO
  Able to : có thể
  Acceptable to : có thể chấp nhận
  Accustomed to : quen với
  Agreeable to : có thể đồng ý
  Addicted to : đam mê
  Available to sb : sẵn cho ai
  Delightfull to sb : thú vị đối với ai
  Familiar to sb : quen thuộc đối với ai
  Clear to : rõ ràng
  Contrary to : trái lại, đối lập
  Equal to : tương đương với
  Exposed to : phơi bày, để lộ
  Favourable to : tán thành, ủng hộ
  Grateful to sb : biết ơn ai
  Harmful to sb (for sth) : có hại cho ai (cho cái gì)
  Important to : quan trọng
  Identical to sb : giống hệt
  Kind to : tử tế
  Likely to : có thể
  Lucky to : may mắn
  Liable to : có khả năng bị
  Necessary to sth/sb : cần thiết cho việc gì / cho ai
  Next to : kế bên
  Open to : cởi mở
  Pleasant to : hài lòng
  Preferable to : đáng thích hơn
  Profitable to : có lợi
  Responsible to sb : có trách nhiệm với ai
  Rude to : thô lỗ, cộc cằn
  Similar to : giống, tương tự
  Useful to sb : có ích cho ai
  Willing to : sẵn lòng

  3. FOR
  Available for sth : có sẵn (cái gì)
  Anxious for, about : lo lắng
  Bad for : xấu cho
  Good for : tốt cho
  Convenient for : thuận lợi cho…
  Difficult for : khó…
  Late for : trễ…
  Liable for sth : có trách nhiệm về pháp lý
  Dangerous for : nguy hiểm…
  Famous for : nổi tiếng
  Fit for : thích hợp với
  Well-known for : nổi tiếng
  Greedy for : tham lam…
  Good for : tốt cho
  Grateful for sth : biết ơn về việc…
  Helpful / useful for : có ích / có lợi
  Necessary for : cần thiết
  Perfect for : hoàn hảo
  Prepare for : chuẩn bị cho
  Qualified for : có phẩm chất
  Ready for sth : sẵn sàng cho việc gì
  Responsible for sth : có trách nhiệm về việc gì
  Suitable for : thích hợp
  Sorry for : xin lỗi / lấy làm tiếc cho

  4. AT
  Amazed at : ngạc nhiên…
  Amused at : vui về…
  Angry at sth : giận về điều gì
  Annoyed at sth : khó chịu về điều gì
  Bad at : dở về…
  Clever at : khéo léo về
  Clumsy at : vụng về
  Good at : giỏi về
  Excellent at : xuất sắc về…
  Furious at sth : giận dữ
  Quick at : nhanh…
  Present at : hiện diện…
  Skillful at : khéo léo, có kỹ năng về
  Surprised at : ngạc nhiên
  Shocked at : bị sốc về

  5. WITH
  Annoyed with : bực bội
  Delighted with : vui mừng với…
  Disappointed with sb : bực mình
  Acquainted with : làm quen với (ai)
  Crowded with : đông đúc
  Contrasted with : tương phản với
  Concerned with : liên quan đến
  Compare with : so với
  Angry with : chán…
  Friendly with : thân mật
  Bored with : chán…
  Fed up with : chán…
  Busy with : bận…
  Familiar with : quen thuộc
  Furious with : phẫn nộ
  Pleased with : hài lòng
  Popular with : phổ biến
  Identical with sth : giống hệt
  Satisfied with : thỏa mãn với

  6. ABOUT
  Careless about : bất cẩn
  Concerned about : quan tâm
  Confused about : bối rối về
  Exited about : hào hứng
  Happy about : hạnh phúc, vui
  Sad about : buồn
  Serious about : nghiêm túc
  Upset about : thất vọng
  Worried about : lo lắng
  Anxious about : lo lắng
  Disappointed about sth : thất vọng về việc gì

  7. IN
  Absorbed in : say mê, chăm chú
  Involved in : liên quan đến
  Interested in : thích, quan tâm về…
  Rich in : giàu về
  Successful in : thành công về
  Confident in sth : tin cậy vào ai

  8. FROM
  Isolate from : bị cô lập
  Absent from : vắng mặt khỏi
  Different from : khác
  Safe from : an toàn
  Divorced from : ly dị, làm xa rời
  Descended from : xuất thân
  Far from : xa

  9. ON
  Keen on : hăng hái về
  Dependent on : lệ thuộc


  10. Some special cases:

  Be tired of : chán
  Be tired from : mệt vì
  Ex: I’m tired of doing the same work everyday.
  I’m tired from walking for a long time
  Be grateful to sb for sth : biết ơn ai về việc gì
  Ex: I’m grateful to you for your help
  Be responsible to sb for sth : có trách nhiệm với ai về việc gì
  Good / bad for : tốt / xấu cho…
  Good / bad at : giỏi / dở về
  Be kind / nice to : tốt với ai
  It’s kind / nice of sb : …..thật tốt

  *Note: After preposition, we often use V-ing

  Phrasal Verbs

  DO
  Do away with : vứt bỏ
  Do away up : buộc chặt

  MAKE
  Make up : trang điểm, bịa ra, hoàn thành
  Make out : viết ra
  Make over : chuyển nhượng tài khoản
  Make up to : xu nịnh
  Make off with : trốn đi với

  BRING
  Bring about : gây ra
  Bring in : giới thiệu
  Bring off : đạt được thành công
  Bring round : làm ai hồi tỉnh, ghé thăm
  Bring on : thúc đẩy
  Bring up : giáo dục

  COME
  Come by : ghé thăm
  Come upon : thấy tình cờ
  Come across : gặp gỡ tình cờ
  Come about : xảy ra
  Come in : vào
  Come off : thành công
  Come round : ghé thăm

  LET
  Let on : tiết lộ
  Let up : thư giãn
  Let off : xin lỗi
  Let sb down : làm ai tuyệt vọng

  CALL
  Call up : triệu tập, gọi điện
  Call on : ghé thăm ai
  Call at : viếng thăm nơi nào
  Call off : hủy bỏ

  BREAK
  Break down : hư hỏng xe
  Break off : chấm dứt
  Break up : phá hủy

  CARRY
  Carry on : tiếp tục
  Carry over : chuyển giao
  Carry off : đạt được
  Carry out : thực hiện

  DRAW
  Draw on : tới gần
  Draw up : thảo ra, vạch ra

  FALL
  Fall off : thu hẹp
  Fall out : cãi nhau
  Fall through : thất bại
  Fall to : bắt đầu làm
  Fall upon : tấn công
  Fall in with : gặp gỡ tình cờ, đồng ý

  SET
  Set about : bắt đầu
  Set on : tấn công
  Set down : viết
  Set out : trình bày quan điểm
  Set to : bắt đầu
  Set up : thành lập

  Theo thứ tự chữ cái

  A
  Admire sb for sth : khâm phục ai về việc gì
  Accuse sb of sth : kết tội ai về
  Apologize to sb for sth : xin lỗi ai về
  Apply for sth : nộp đơn
  Apply to sb for sth : yêu cầu
  Ask for : yêu cầu
  Arrange for : sắp xếp
  Attach to : gắn vào
  Agree with sb on sth : đồng ý với ai về việc gì
  Approve of sth to sb : tán thành việc gì với ai
  Absorb in : say mê
  Attend to : lưu tâm
  Arrive at (station, airport, bus stop)  nơi nhỏ
  Arrive in (London, Paris, England, France)  thành phố, đất nước

  B
  Blame sb for sth : đổ lỗi cho ai về 1 việc gì
  Bring about : xảy ra
  Bring in : giới thiệu
  Bring up : giáo dục
  Bring on : dẫn đến
  Believe in : tin tưởng
  Base on : dựa trên
  Belong to : thuộc về
  Beg for sth : van nài cho, xin
  Borrow sth for sb : mượn cái gì của ai

  C
  Call off : hủy bỏ, hoãn bỏ
  Congratulate sb on sth : chúc mừng ai về 1 việc gì
  Comply with : tuân thủ
  Catch sight of : trông thấy
  Count on : tin cậy
  Come from : xuất thân
  Concentrate on : tập trung
  Consist of : bao gồm
  Come across : gặp gỡ tình cờ
  Come off : xảy ra
  Come round : viếng thăm
  Come about : xảy ra
  Come by : kiếm được
  Cut down : giảm
  Cut out : loại ra
  Carry out : thực hiện
  Carry over : chuyển giao
  Carry on : tiếp tục
  Carry off : đạt được
  Change into, turn into : hóa ra

  D
  Dream of : mơ về
  Die of (a disease) : chết vì (1 căn bệnh)
  Descend from : xuất hiện
  Depend on / rely on : lệ thuộc, dựa vào
  Do up : buộc chặt
  Do away : chấm dứt
  Do with : có liên quan tới
  Do without : không liên quan tới
  Disapprove of : không tán thành
  Differ from : khác với

  E
  Escape from : trốn thoát

  F
  Fight with sb for sth : đánh nhau
  Fine sb for : phạt ai về

  GGive place to : nhường chỗ cho
  Give way to : nhường đường cho
  Get on with = get along with : có mối quan hệ tốt với
  Get on : lên xe
  Get off : xuống xe
  Get out : cút khỏi, ra khỏi
  Go down with / for / against : bị bệnh / tán thành / phản đối
  Go off / out / up / down : nổ / dập tắt / tăng / giảm
  Give in / up / out : nhượng bộ / từ bỏ / thất bại

  K
  Keep pace with : theo kịp

  H
  Hear of / about / from : nghe về ai / về cái gì / nghe tin
  Hope for : hy vọng về

  I
  Infer from : suy ra từ
  Insist on : nài nỉ
  Introduce to sb : giới thiệu với ai

  J
  Join in : tham gia vào

  L
  Lose sight of : mất dấu
  Live on : sống nhờ
  Long for : mong mỏi
  Lose touch with : mất liên lạc
  Lose track of : mất dấu
  Look forward to : mong đợi
  Look at : nhìn vào
  Look up : tra từ (trong từ điển)
  Look after / out / for : chăm sóc / coi chừng / tìm kiếm

  M
  Make use of : sử dụng
  Make room for : dọn chỗ cho
  Make a fuss over : làm ồn ào
  Make allowance for : chiếu cố
  Make fun of : chế nhạo
  Make up : bịa ra
  Make over : chuyển nhượng
  Make out : phân biệt
  Make up to : xu nịnh
  Make off with : đi khỏi

  P
  Put up with : chịu đựng
  Put a stop to : dừng lại
  Pay a visit to : viếng thăm
  Persist on : cố tình
  Prefer … to : thích … hơn
  Prevent….from : ngăn cản
  Punish sb for : phạt ai về
  Participate in : tham gia
  Pay attention to : chú ý
  Put on : mặc vào
  Put off : trì hoãn
  Put out : dập tắt
  Put aside : bỏ qua một bên
  Pay for sth / pay sb : trả tiền
  Play on sb : chơi khăm ai
  Provide sb with sth : cung cấp
  Provide sth for sb : cung cấp

  S
  Supply sb with sth : cung cấp
  Supply sth for sb : cung cấp

  O
  Object to sb / V-ing : phản đối ai / việc gì
  Occur to = happen to : xảy ra
  Offer sb sth = offer sth for sb : đề nghị ai làm gì

  S
  Set off / out : khởi hành
  Stand for : tượng trưng
  Succeed in : thành công về

  TTake care of : chăm sóc
  Take after : trông giống
  Take notice of : chú ý
  Take account of : chú ý đến
  Take into consideration : xem xét
  Take advantage of : lợi dụng, tận dụng
  Take part in : tham gia
  Turn up : xuất hiện, vặn to
  Turn down : bác bỏ, vặn nhỏ
  Turn out : hóa ra
  Turn in : đi ngủ
  Think of sb : nghĩ về ai
  Think about sth : nghĩ về cái gì
  Think to oneself : tự nghĩ

  W
  Wait for : chờ đợi
  Work for : làm việc cho ai
  Work as : làm việc như là

  Expressions

  According to : theo như
  Due to : tại
  Due for : bởi vì
  Except for : ngoại trừ
  Owing to : vì
  On account of : vì
  Because of : vì
  Instead of : thay vì
  In front of : đằng trước
  In terms of : qua, dựa trên
  In charge of : phụ trách
  Apart from : ngoài
  Thanks to : nhờ

  * IN
  In love : đang yêu
  In fact : thực vậy
  In need : đang cần
  In trouble : đang gặp rắc rối
  In general : nhìn chung
  In the end : cuối cùng
  In danger : đang gặp nguy hiểm
  In debt : đang mắc nợ
  In time : kịp lúc
  In other words : nói cách khác
  In short : nói tóm lại
  In brief : nói tóm lại
  In particular : nói riêng
  In turn : lần lượt

  * ON
  On second thoughts : nghĩ lại
  On the contrary : trái lại
  On the average : trung bình
  On one’s own : một mình
  On foot : đi bộ
  On purpose : có mục đích
  On time : đúng giờ
  On the whole : nhìn chung
  On fire : đang cháy
  On and off : thỉnh thoảng
  On the spot : ngay tại chỗ
  On sale : bán giảm giá
  On duty : trực nhật

  * BY
  By sight : biết mặt
  By change : tình cờ
  By mistake : nhầm lẫn
  By heart : thuộc lòng
  By oneself : một mình
  By all means : chắc chắn
  By degrees : từ từ
  By land : bằng đường bộ
  By no means : không chắc rằng không

  * AT
  At times : thỉnh thoảng
  At hand : có thể với tới
  At heart : tận đáy lòng
  At once : ngay lập tức
  At length : chi tiết
  At a profit : có lợi
  At a moment’s notice : trong thời gian ngắn
  At present : bây giờ
  At all cost : bằng mọi giá
  At war : thời chiến
  At a pinch : vào lúc bức thiết
  At ease : nhàn hạ
  At rest : thoải mái
  At least : ít nhất
  At most : nhiều nhất

  * OUT OF
  Out of work : thất nghiệp
  Out of date : lỗi thời
  Out of reach : ngoài tầm với
  Out of money : hết tiền
  Out of danger : hết nguy hiểm
  Out of use : hết sài
  Out of the question : không bàn cãi
  Out of order : hư

  * Under control : đang được kiểm soát
  Under rest : đang bị bắt

  * Within reach : trong tầm với
  * From time to time : thỉnh thoảng

  Chia sẻ cùng bạn bè

  ch3cooh, Newsun, dolien8 thành viên khác thích điều này.
   
 2. sam_alone

  sam_alone Šš¯ÇђµღTướç¯ šŠ

  Bài viết:
  425
  Lượt thích:
  167
  Kinh nghiệm:
  0
  Trường:
  DD University
  Rất hay. Cảm ơn nhiều!!!
 3. alphax

  alphax Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  718
  Lượt thích:
  237
  Kinh nghiệm:
  0
  Trường:
  Đại học Kinh tế Huế
  rất bổ ích
  thanks nha
 4. hoasimbietkhoc5_1993

  hoasimbietkhoc5_1993 Tôi yêu Nam Định

  Bài viết:
  167
  Lượt thích:
  89
  Kinh nghiệm:
  0
  Trường:
  Khoa Ngoại Ngữ Đại Học Thái Nguyên
  Chị ơi chị còn gì không chia sẻ tiếp đi
  :KSV@06:
 5. letoan1405

  letoan1405 Thành viên mới

  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1
  Trường:
  trường ĐHBK Hà Nội
  cảm ơn nhiều nha
 6. josto2014

  josto2014 Thành viên mới

  Bài viết:
  3
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

 1. giới từ theo sau động từ

  ,
 2. gioi tu theo sau give

  ,
 3. sau good la gi

  ,
 4. gioi tu sau write,
 5. gioi tu sau dong tu,
 6. gioi tu theo sau CÁC ĐỘNG TỪ ĐỨNG ,
 7. giới từ sau apply,
 8. cac gioi tu theo sau dong tu,
 9. giới từ sau approve,
 10. Giới từ theo sau get