1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - 薰衣草 - Xun Yi Cao - Hoa Oải Hương - Kelly Chen/ 陳慧琳 (Trần Tuệ Lâm)