1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - It Can't Rain All The Time (The Crow OST) - Jane Siberry

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


    It Can't Rain All The Time We walked the narrow path, Beneath the smoking skies. Sometimes you can barely tell the difference Between darkness and light. Do you have faith In what we believe? The truest test is when we cannot, When we cannot see. I hear pounding feet in the, In the streets below, and the, And the women crying and the, And the children know that there, That there's something wrong, And it's hard to belive that love will prevail. Oh it won't rain all the time. The sky won't fall forever. And though the night seems long, Your tears won't fall forever. Oh, when I'm lonely, I lie awake at night And I wish you were here. I miss you. Can you tell me Is there something more to belive in? Or is this all there is? In the pounding feet, in the, In the streets below, and the, And the window breaks and, And a woman falls, there's, There's something wrong, it's, It's so hard to belive that love will prevail. Oh it won't rain all the time. The sky won't fall forever. And though the night seems long, Your tears won't fall, your tears won't fall, Your tears won't fall Forever. Last night I had a dream. You came into my room, You took me into your arms. Whispering and kissing me, And telling me to still belive. But then the emptiness of a burning sea against which we see Our darkest of sadness. Until I felt safe and warm. I fell asleep in your arms. When I awoke I cried again for you were gone. Oh, can you hear me? It won't rain all the time. The sky won't fall forever. And though the night seems long, Your tears won't fall forever. It won't rain all the time The sky won't fall forever. And though the night seems long, Your tears won't fall, your tears won't fall, Your tears won't fall Forever. Trời Không Thể Mưa Mãi Ta bước đi trên con đường hẹp, Dưới những bầu trời đầy khói. Đôi lúc bạn có thể phân biệt rõ ràng Giữa bóng tối và ánh sáng. Bạn có niềm tin không Vào những gì chúng tôi tin tưởng? Thử thách chân thực nhất là khi ta không thể, Khi ta không thể nhìn thấy. Tôi nghe tiếng chân bước trên, Trên những con đường bên dưới, và, Và những người đàn bà khóc và, Và lũ trẻ biết có, Có điều gì không đúng, Và thật khó có thể tin tình yêu sẽ chiến thắng. Ôi trời không thể mưa mãi. Bầu trời không thể mãi trút nước. Và dẫu đêm có dài, Nước bạn bạn không thể mãi tuôn rơi. Ôi, khi em cô đơn, Em thức trắng trong đêm Và em ước rằng anh ở đây. Em nhớ anh. Anh có thể nói em hay Có còn điều gì cho ta tin tưởng? Hay tất cả chỉ có thế thôi? Trong tiếng bước chân văng vẳng, trên, Trên những con đường bên dưới, và, Và khung cửa sổ vỡ và, Và một người phụ nữ ngã xuống, có, Có điều gì không đúng, thật, Thật khó có thể tin tình yêu sẽ chiến thắng. Ôi trời không thể mưa mãi. Bầu trời không thể mãi trút nước. Và dẫu đêm có dài, Nước bạn bạn không thể tuôn rơi, Nước bạn bạn không thể tuôn rơi Mãi mãi. Đêm qua em có một giấc mơ. Anh bước vào phòng em, Anh ôm em vào vòng tay của mình. Thì thầm và hôn em, Và nói với em rằng hãy vẫn vững tin. Nhưng rồi sự vô hồn của biển khơi bùng cháy tương phản với những gì ta thấy Bóng tối đau buồn nhất của chúng ta. Đến khi em cảm thấy an toàn và ấm áp. Em thiếp đi trong vòng tay của anh. Khi tỉnh giấc em lại khóc vì anh đã ra đi. Ôi, anh có nghe thấy em không? Trời không thể mưa mãi. Bầu trời không thể mãi trút nước. Và dẫu đêm có dài, Nước bạn bạn không thể mãi tuôn rơi, Trời không thể mưa mãi. Bầu trời không thể mãi trút nước. Và dẫu đêm có dài, Nước bạn bạn không thể tuôn rơi, Nước bạn bạn không thể tuôn rơi Mãi mãi.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...