1. Rinne Tsujikubo Vân

  Rinne Tsujikubo Vân I really like ๖ۣۜM Thành viên thân thiết

  Cách học bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh nhanh nhất

  Bí quyết học động từ bất quy tắc

  [​IMG]

  Hiện tại:
  -a-, -ea- (pronunciation /ei/ or /i/)
  Quá khứ: -o- (pronunciation /oʊ/)
  Quá khứ phân từ: -o_en (pronunciation /oʊ_ɛn/ )

  Ví dụ:
  break / broke / broken
  speak / spoke / spoken
  steal / stole / stolen
  wake / woke / woken
  weave / wove / woven

  Hiện tại: -aw, -ow, -y (pronunciation /ɔ/ or /oʊ/ or /ai/)
  Quá khứ: -ew (pronunciation /u/)
  Phân từ: own, -awn (pronunciation /oʊn/ or /ɔn/)

  Ví dụ:
  blow / blew / blown
  draw / drew / drawn
  fly / flew / flown
  grow / grew / grown
  know / knew / known
  throw / threw / thrown

  Hiện tại: -i- (pronunciation /ɪ/)
  Quá khứ: -a- (pronunciation /æ/)
  Phân từ: -u- (pronunciation /ʌ/)

  Ví dụ:
  begin / began / begun
  drink / drank / drunk
  ring / rang / rung
  shrink / shrank / shrunk
  sing / sang / sung
  sink / sank / sunk
  swim / swam / swum
  spring / sprang / sprung
  stink / stank / stunk

  Hiện tại: -ink, -ing, -uy, -ight (pronunciation /ɪŋk/ or /ɪŋ/ or /ai/ or /ait/)
  Quá khứ: -ought (pronunciation /ɔt/)
  Phân từ: -ought (pronunciation /ɔt/)

  Ví dụ:
  bring / brought / brought
  buy / bought / bought
  fight / fought / fought
  think / thought / thought

  Hiện tại: -i- (pronunciation /ai/)
  Quá khứ: -o- (pronunciation /oʊ/)
  Phân từ: -i_en (pronunciation /ɪ_ɛn/)

  Ví dụ:
  arise / arose / arisen
  drive / drove / driven
  ride / rode / ridden
  rise / rose / risen
  smite / smote / smitten
  stride / strode / stridden
  strive / strove / striven
  write / wrote / written

  Hiện tại: -ell (pronunciation /ɛl/)
  Quá khứ: -old (pronunciation /oʊld/)
  Phân từ: -old (pronunciation /oʊld/)

  Ví dụ:
  sell / sold / sold
  tell / told / told

  Hiện tại: -i- (pronunciation /ai/)
  Quá khứ: -i- (pronunciation /ɪ/)
  Phân từ: -i_en (pronunciation /ɪ_ɛn/)

  Ví dụ:
  bite / bit / bitten
  hide / hid / hidden
  slide / slid / slidden

  Hiện tại: -ind (pronunciation /aind/)
  Simple past: -ound (pronunciation /aʊnd/)
  Phân từ: -ound (pronunciation /aʊnd/)

  Ví dụ:
  bind / bound / bound
  find / found / found
  grind / ground / ground
  wind / wound / wound

  Hiện tại: -ee-, -ea- (pronunciation /i/)
  Quá khứ: -e_t, -ea_t, -ed (pronunciation /ɛ_t/ or /ɛd/)
  Phân từ: -e_t, -ea_t, -ed (pronunciation /ɛ_t/ or /ɛd/)

  Ví dụ:
  bleed / bled / bled
  breed / bred / bred
  deal / dealt / dealt
  dream / dreamt / dreamt
  feed / fed / fed
  feel / felt / felt
  flee / fled / fled
  keep / kept / kept
  kneel / knelt / knelt
  mean / meant / meant
  meet / met / met
  plead / pled / pled
  sleep / slept / slept
  speed / sped / sped
  sweep / swept / swept
  weep / wept / wept

  Hiện tại: -ake (pronunciation /eik/)
  Quá khứ: -ook (pronunciation /ʊk/)
  Phân từ: -aken (pronunciation /eikɛn/)

  Ví dụ:
  forsake / forsook / forsaken
  mistake / mistook / mistaken
  shake / shook / shaken
  take / took / taken

  Hiện tại: -ea- (pronunciation /i/)
  Quá khứ: -e-, -ea- (pronunciation /ɛ/)
  Phân từ: -e-, -ea- (pronunciation /ɛ/)

  Ví dụ:
  lead / led / led
  leave / left / left
  read / read / read

  Hiện tại: -ear (pronunciation /ɛr/)
  Quá khứ: -ore (pronunciation /ɔr/)
  Phân từ: -orn(e) (pronunciation /ɔrn/)

  Ví dụ:
  bear / bore / borne
  swear / swore / sworn
  tear / tore / torn
  wear / wore / worn

  Hiện tại: -i- (pronunciation /ɪ/)
  Quá khứ: -a- (pronunciation /ei/)
  Phân từ: -i_en (pronunciation /ɪ_ɛn/)

  Ví dụ:
  bid / bade / bidden
  forbid / forbade / forbidden
  forgive / forgave / forgiven
  give / gave / given

  Hiện tại: -i-, -a- (pronunciation /ɪ/ or /æ/)
  Quá khứ: -u- (pronunciation /ʌ/)
  Phân từ: -u- (pronunciation /ʌ/)

  Ví dụ:
  cling / clung / clung
  dig / dug / dug
  fling / flung / flung
  hang / hung / hung
  sling / slung / slung
  slink / slunk / slunk
  spin / spun / spun
  stick / stuck / stuck
  sting / stung / stung
  string / strung / strung
  swing / swung / swung
  wring / wrung / wrung

  Không thay đổi nguyên âm hay chuyển nguyên âm nhưng thay đổi phụ âm.

  Hiện tại:
  -d
  Quá khứ: -t
  Phân từ: -t

  Ví dụ:
  bend / bent / bent
  build / built / built
  lend / lent / lent
  make / made / made
  send / sent / sent
  spend / spent / spent

  Những từ dưới đây cũng giống như trên, nhưng chúng không có phụ âm ở dạng gốc hiện tại. Quá khứ và Phân từ sẽ được chuyển đổi như dạng ở trên, nhưng -y ở hiện tại sẽ được đổi thành -i trước khi thêm -d ở cuối từ.

  lay / laid / laid
  pay / paid / paid
  say / said / said


  Những từ dưới đây không thay đổi nguyên âm - chúng là những động từ có quy tắc. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng cả hai trường hợp thêm "-t" hoặc thêm "-ed" cho cả Quá khứ và Phân từ (chú ý những từ kết thúc bằng -ll sẽ chỉ còn 1 chữ -l khi thêm -t vào đằng sau).

  burn / burned, burnt / burned, burnt
  learn / learned, learnt / learned, learnt
  dwell / dwelt, dwelled / dwelt, dwelled
  smell / smelled, smelt / smelled, smelt
  spell / spelled, spelt / spelled, spelt
  spill / spilled, spilt / spilled, spilt
  spoil / spoiled, spoilt / spoiled, spoilt

  Những từ sau là có quy tắc ở Quá khứ và Phân từ, nhưng khi dùng Phân từ làm tính từ hoặc trong những câu bị động, người ta thường hay dùng từ có thêm -n:

  hew / hewed / hewn, hewed
  mow / mowed / mown, mowed
  prove / proved / proven, proved
  saw / sawed / sawn, sawed
  sew / sewed / sewn, sewed
  show / showed / shown, showed
  shear / sheared / shorn, sheared
  sow / sowed / sown, sowed
  strew / strewed / strewn, strewed
  strike / struck / stricken, struck
  tread / trod / trodden, trod
   
  Petty YoshidaEternal Robot thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...