BLACK OR WHITE - A SONG TO LEARN 28

Trong chuyên mục 'Listening (Nghe)' đăng bởi LEQUOCAN, 11/12/2018. — 4.942 Lượt xem

 1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  BLACK OR WHITE - A SONG TO LEARN 28

  BLACK OR WHITE

  Michael Jackson - 1991
  The Grammy Award for Best Male Pop Vocal Performance


  I took my baby on a Saturday bang (a club / pub)
  Ta đưa bé thương thứ Bảy dạo quán hàng
  Boy, is that girl with you?
  Trai, gái kia đi với bạn?
  Yes, we're one and the same
  Dạ, tụi em chung ván đóng thuyền
  Now, I believe in miracles
  Giờ ta mới tin vào điều huyền diệu
  And a miracle has happened tonight
  Và phép màu đã ban xuống đêm nay

  But, if you're thinking about my baby
  Nhưng nếu anh đang nghĩ về cô bé
  It don't matter if you're black or white
  Chẳng thành vấn đề liệu anh trắng hay đen

  They print my message in the Saturday sun
  Thông điệp của ta in trên Ánh Dương Thứ Bảy
  I had to tell them I ain't second to none
  Phải bảo thiên hạ là ta không có bản thứ hai
  And I told 'em about equality, and it's true
  Và ta nói về quyền bình đẳng, thực tồn tại
  Either you're wrong or you're right
  Hoặc là anh đúng, hoặc là anh sai

  But, if you're thinking about my baby
  Nhưng nếu anh đang nghĩ về cô bé
  It don't matter if you're black or white
  Chẳng thành vấn đề liệu anh trắng hay đen

  Don't despair!
  Đừng tuyệt vọng!

  I am tired of this devil
  Ta đã chán thứ hung bạo
  I am tired of this stuff
  Ta đã ngán chuyện tầm phào
  I am tired of this business
  Ta chán ngán mớ tào lao
  So when the going gets rough (when conditions or progress become difficult)
  Vậy, khi cảnh đời trơ tráo

  I ain't scared of your brother
  Ta chẳng e đàn em đầu gấu
  I ain't scared of no sheets (= Ku Klux Klan = Đảng 3K - Da Trắng Thượng Đẳng)
  Ta không tè những kẻ trùm đầu
  I ain't scared of nobody
  Ta cóc e dè một ai đâu
  Girl, when the going gets mean
  Nhỏ nè, khi cảnh tình trở xấu

  Protection for gangs, clubs and nations
  Sao bảo kê cho băng nhóm, hội đoàn, quốc gia
  Causing grief in human relations
  Gây buồn đau nơi mối quan hệ nhân gian
  It's a turf war on a global scale
  Xâu xé tranh giành trên qui mô thế giới
  I'd rather hear both sides of the tale
  Ta thèm nghe cả hai mặt cảnh đời
  See, it's not about races, just places, faces
  Xem đâu phải về sắc tộc, sắc diện, địa giới
  Where your blood comes from is where your space is
  Huyết thống chảy từ đâu sẽ đưa anh đến chốn của mình
  I've seen the bright get duller
  Ta đã thấy kẻ rạng rỡ càng trở nên tối mịt
  I'm not going to spend my life being a color
  Ta không định phí đời ta là kẻ da màu


  Don't tell me you agree with me
  Đừng nói là người đồng thuận với ta
  When I saw you kicking dirt in my eye
  Khi ta thấy mình bị bôi nhọ dèm pha

  But, if you're thinking about my baby
  Nhưng nếu anh đang nghĩ về cô bé
  It don't matter if you're black or white
  Chẳng thành vấn đề liệu anh trắng hay đen
  But, if you're thinking about my baby
  Nhưng nếu anh đang nghĩ về cô bé
  It don't matter if you're black or white
  Chẳng thành vấn đề liệu anh trắng hay đen
  I said if you're thinking of being my brother
  Ta nói nếu người tính trở thanh anh em với ta
  It don't matter if you're Black or White
  Chẳng thành vấn đề liệu anh Trắng hay Đen

  All right
  Cứ an vui

  It's black, it's white
  Sắc đen, sắc trắng
  It's tough for you to get by
  Thắt ruột cho người gỡ ra
  It's black
  Sắc đen
  All right
  Cứ an vui

  It's black, it's white
  Da đen, da trắng
  It's tough for you to get by
  Quặn lòng cho kẻ cam qua
  It's black, it's white
  It's black
  Da đen
  All right
  Cứ an vui

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...