Bai tap tin học ứng dụng

Trong chuyên mục 'Kinh tế học đại cương' đăng bởi niesnakes, 10/9/2011. — 2.315 Lượt xem

 1. niesnakes

  niesnakes Thành viên mới

  Bai tap tin học ứng dụng

  Nhaø ñaàu tö chöùng khoaùn A ñang phaân tích keá hoaïch ñaàu tö toaøn boä soá tieàn $750.000 vaøo caùc loaïi traùi phieáu cuûa caùc Coâng ty ñöôïc ñaùnh giaù theo baûng sau:
  Traùi phieáu Suaát thu lôïi Soá naêm Ñaùnh giaù
  cuûa coâng ty haøng naêm ñaùo haïn Traùi phieáu
  ACME Chemical 8.65% 11 1-Cöïc kyø toát
  DynaStar 9.50% 10 3-Toát
  Eagle Vision 10.00% 6 4-Khaù toát
  MicroModeling 8.75% 10 1- Cöïc kyø toát
  OptiPro 9.25% 7 3-Toát
  Sabre Systems 9.00% 13 2-Raát toát
  Nhaèm baûo veä khoaûn ñaàu tö, nhaø ñaàu tö quyeát ñònh ñaàu tö khoâng quaù 25% tieàn vaøo baát kyø traùi phieáu naøo vaø phaûi ñaàu tö ít nhaát laø 50% cuûa toång soá tieàn vaøo traùi phieáu daøi haïn (coù naêm ñaùo haïn lôùn hôn hay baèng 10 naêm). Caùc traùi phieáu DynaStar, Eagle Vision vaø OptiPro coù suaát thu lôïi cao nhaát tuy nhieân khoâng ñöôïc ñaàu tö vaøo 3 loaïi traùi phieáu naøy quaù 35% cuûa toång soá tieàn vì chuùng coù ruûi ro cao (ruûi ro cao khi ñöôïc ñaùnh giaù töø 2-Toát trôû xuoáng).
  Nhaø ñaàu tö chöùng khoaùn A caàn xaùc ñònh phaûi ñaàu tö nhö theá naøo ñeå cöïc ñaïi hoùa lôïi töùc trong khi ñaûm baûo thoõa maõn caùc qui ñònh neâu ra nhö phaàn treân.
  :KSV@05:
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP