Điểm kinh nghiệm của moontiton khi làm nhiệm vụ

  1. 15
    Thưởng vào: 17/4/2015

    Seriously Likeable!

    Content you have posted has attracted 100 likes.

  2. 10
    Thưởng vào: 9/3/2015

    I Like It a Lot

    Your messages have been liked 25 times.

  3. 10
    Thưởng vào: 6/1/2015

    Can't Stop!

    You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

  4. 2
    Thưởng vào: 2/1/2015

    Ai đó thích bạn

    Có người thích nội dung của bạn đăng. Hãy cố gắng đăng những nội dung hay, hữu ích cho mọi người bạn sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ này!

  5. 5
    Thưởng vào: 2/1/2015

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!

  6. 1
    Thưởng vào: 2/1/2015

    Bài viết đầu tiên

    Đăng bài ở bất kỳ chuyên mục nào trên KSV để nhận.

Đang tải...
TOP