Điểm kinh nghiệm của ly quoc khi làm nhiệm vụ

  1. 20
    Thưởng vào: 20/11/2013

    Addicted

    1,000 messages? Impressive!

  2. 30
    Thưởng vào: 24/9/2013

    I LOVE IT!

    Content you have posted has attracted 500 likes.

  3. 20
    Thưởng vào: 31/8/2013

    Can't Get Enough of Your Stuff

    Your content has been liked 250 times.

  4. 15
    Thưởng vào: 4/8/2013

    Seriously Likeable!

    Content you have posted has attracted 100 likes.

  5. 10
    Thưởng vào: 6/7/2013

    Can't Stop!

    You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

  6. 10
    Thưởng vào: 20/6/2013

    I Like It a Lot

    Your messages have been liked 25 times.

  7. 2
    Thưởng vào: 20/6/2013

    Ai đó thích bạn

    Có người thích nội dung của bạn đăng. Hãy cố gắng đăng những nội dung hay, hữu ích cho mọi người bạn sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ này!

  8. 5
    Thưởng vào: 20/6/2013

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!

  9. 1
    Thưởng vào: 20/6/2013

    Bài viết đầu tiên

    Đăng bài ở bất kỳ chuyên mục nào trên KSV để nhận.

Đang tải...
TOP