1. red dust

  red dust Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tổng hợp các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo

  Bài này nói về các cung khác sẽ đem lại điều gì cho bạn! (Chỉ mang tính tham khảo thôi nghen)

  * BẠCH DƯƠNG :
  - Có khả năng tương thích cao nhất : SƯ TỬ - NHÂN MÃ
  - Làm người thân tốt nhất : THIÊN BÌNH
  - Không tương thích nhất : XỬ NỮ - BỌ CẠP – KIM NGƯU
  - Có ích cho mối quan hệ công việc nhất : MA KẾT
  - Có thể học hỏi được nhiều nhất : SONG NGƯ – SƯ TỬ
  - Tạo nhiều cảm xúc cho bạn nhất : CỰ GIẢI
  - Mang lại may mắn về vấn đề tài chính nhất : KIM NGƯU
  - Kết hôn đem lại niềm hạnh phúc nhất : THIÊN BÌNH
  - Giúp bạn sáng tạo nhất : SƯ TỬ
  - Làm cho bạn cảm thấy vui vẻ nhất : NHÂN MÃ
  - Chia sẻ nỗi buồn tốt nhất : SONG NGƯ – NHÂN MÃ

  * KIM NGƯU :
  - Có khả năng tương thích cao nhất : XỬ NỮ - MA KẾT
  - Làm người thân tốt nhất : BỌ CẠP
  - Không tương thích nhất : NHÂN MÃ – BẠCH DƯƠNG – BẢO BÌNH
  - Có ích cho mối quan hệ công việc nhất : BẢO BÌNH
  - Có thể học hỏi được nhiều nhất : BẠCH DƯƠNG – THIÊN BÌNH
  - Tạo nhiều cảm xúc cho bạn nhất : SƯ TỬ
  - Mang lại may mắn về vấn đề tài chính nhất : SONG TỬ
  - Kết hôn đem lại niềm hạnh phúc nhất : BỌ CẠP
  - Giúp bạn sáng tạo nhất : XỬ NỮ
  - Làm cho bạn cảm thấy vui vẻ nhất : THIÊN BÌNH
  - Chia sẻ nỗi buồn tốt nhất : BẠCH DƯƠNG – MA KẾT

  * SONG TỬ :
  - Có khả năng tương thích cao nhất : THIÊN BÌNH – BẢO BÌNH
  - Làm người thân tốt nhất : NHÂN MÃ
  - Không tương thích nhất : MA KẾT – BỌ CẠP – CỰ GIẢI
  - Có ích cho mối quan hệ công việc nhất : SONG NGƯ
  - Có thể học hỏi được nhiều nhất : SONG NGƯ – KIM NGƯU
  - Tạo nhiều cảm xúc cho bạn nhất : XỬ NỮ
  - Mang lại may mắn về vấn đề tài chính nhất : CỰ GIẢI
  - Kết hôn đem lại niềm hạnh phúc nhất : NHÂN MÃ
  - Giúp bạn sáng tạo nhất : BẢO BÌNH
  - Làm cho bạn cảm thấy vui vẻ nhất : SƯ TỬ
  - Chia sẻ nỗi buồn tốt nhất : KIM NGƯU – BẢO BÌNH

  * CỰ GIẢI :
  - Có khả năng tương thích cao nhất : BỌ CẠP – SONG NGƯ
  - Làm người thân tốt nhất : MA KẾT
  - Không tương thích nhất : NHÂN MÃ – BẢO BÌNH – BẠCH DƯƠNG
  - Có ích cho mối quan hệ công việc nhất : BẠCH DƯƠNG
  - Có thể học hỏi được nhiều nhất : XỬ NỮ - SONG TỬ
  - Tạo nhiều cảm xúc cho bạn nhất : THIÊN BÌNH
  - Mang lại may mắn về vấn đề tài chính nhất : SƯ TỬ
  - Kết hôn đem lại niềm hạnh phúc nhất : MA KẾT
  - Giúp bạn sáng tạo nhất :BỌ CẠP
  - Làm cho bạn cảm thấy vui vẻ nhất : THIÊN BÌNH
  - Chia sẻ nỗi buồn tốt nhất : SONG TỬ

  * SƯ TỬ :
  - Có khả năng tương thích cao nhất : BẠCH DƯƠNG – NHÂN MÃ
  - Làm người thân tốt nhất : BẢO BÌNH
  - Không tương thích nhất : MA KẾT – BỌ CẠP
  - Có ích cho mối quan hệ công việc nhất : KIM NGƯU
  - Có thể học hỏi được nhiều nhất : XỬ NỮ - CỰ GIẢI
  - Tạo nhiều cảm xúc cho bạn nhất : BỌ CẠP
  - Mang lại may mắn về vấn đề tài chính nhất XỬ NỮ :
  - Kết hôn đem lại niềm hạnh phúc nhất : BẢO BÌNH
  - Giúp bạn sáng tạo nhất : NHÂN MÃ
  - Làm cho bạn cảm thấy vui vẻ nhất : SONG TỬ
  - Chia sẻ nỗi buồn tốt nhất : BẠCH DƯƠNG

  * XỬ NỮ :
  - Có khả năng tương thích cao nhất : KIM NGƯU – MA KẾT
  - Làm người thân tốt nhất : SONG NGƯ
  - Không tương thích nhất : BẠCH DƯƠNG – THIÊN BÌNH
  - Có ích cho mối quan hệ công việc nhất : SONG TỬ
  - Có thể học hỏi được nhiều nhất : BẢO BÌNH – BẠCH DƯƠNG
  - Tạo nhiều cảm xúc cho bạn nhất : NHÂN MÃ
  - Mang lại may mắn về vấn đề tài chính nhất : THIÊN BÌNH
  - Kết hôn đem lại niềm hạnh phúc nhất : SONG NGƯ
  - Giúp bạn sáng tạo nhất : SONG TỬ
  - Làm cho bạn cảm thấy vui vẻ nhất : SONG NGƯ
  - Chia sẻ nỗi buồn tốt nhất : KIM NGƯU – SƯ TỬ

  *THIÊN BÌNH :
  - Có khả năng tương thích cao nhất : SONG TỬ - BẢO BÌNH
  - Làm người thân tốt nhất : BẠCH DƯƠNG
  - Không tương thích nhất : BỌ CẠP – MA KẾT
  - Có ích cho mối quan hệ công việc nhất : CỰ GIẢI
  - Có thể học hỏi được nhiều nhất : XỬ NỮ - NHÂN MÃ
  - Tạo nhiều cảm xúc cho bạn nhất : MA KẾT
  - Mang lại may mắn về vấn đề tài chính nhất : BỌ CẠP
  - Kết hôn đem lại niềm hạnh phúc nhất : BẠCH DƯƠNG
  - Giúp bạn sáng tạo nhất : BẢO BÌNH
  - Làm cho bạn cảm thấy vui vẻ nhất : KIM NGƯU
  - Chia sẻ nỗi buồn tốt nhất : XỬ NỮ - SONG TỬ

  * BỌ CẠP :
  - Có khả năng tương thích cao nhất : CỰ GIẢI – SONG NGƯ
  - Làm người thân tốt nhất : KIM NGƯU
  - Không tương thích nhất : BẠCH DƯƠNG – SƯ TỬ
  - Có ích cho mối quan hệ công việc nhất : SƯ TỬ
  - Có thể học hỏi được nhiều nhất : XỬ NỮ - BẢO BÌNH
  - Tạo nhiều cảm xúc cho bạn nhất : BẢO BÌNH
  - Mang lại may mắn về vấn đề tài chính nhất : NHÂN MÃ
  - Kết hôn đem lại niềm hạnh phúc nhất : KIM NGƯU
  - Giúp bạn sáng tạo nhất : SONG NGƯ
  - Làm cho bạn cảm thấy vui vẻ nhất : SONG NGƯ
  - Chia sẻ nỗi buồn tốt nhất : CỰ GIẢI


  * NHÂN MÃ :
  - Có khả năng tương thích cao nhất : BẠCH DƯƠNG – SƯ TỬ
  - Làm người thân tốt nhất : SONG TỬ
  - Không tương thích nhất : KIM NGƯU – MA KẾT
  - Có ích cho mối quan hệ công việc nhất : XỬ NỮ
  - Có thể học hỏi được nhiều nhất : THIÊN BÌNH – XỬ NỮ
  - Tạo nhiều cảm xúc cho bạn nhất : SONG NGƯ
  - Mang lại may mắn về vấn đề tài chính nhất : MA KẾT
  - Kết hôn đem lại niềm hạnh phúc nhất : SONG TỬ
  - Giúp bạn sáng tạo nhất : BẠCH DƯƠNG
  - Làm cho bạn cảm thấy vui vẻ nhất : BẠCH DƯƠNG
  - Chia sẻ nỗi buồn tốt nhất : SƯ TỬ - BỌ CẠP

  * MA KẾT :
  - Có khả năng tương thích cao nhất : KIM NGƯU – XỬ NŨ
  - Làm người thân tốt nhất : CỰ GIẢI
  - Không tương thích nhất : THIÊN BÌNH – BẠCH DƯƠNG – SONG TỬ
  - Có ích cho mối quan hệ công việc nhất :THIÊN BÌNH
  - Có thể học hỏi được nhiều nhất : SONG TỬ - SƯ TỬ - SONG NGƯ – CỰ GIẢI
  - Tạo nhiều cảm xúc cho bạn nhất : BẠCH DƯƠNG
  - Mang lại may mắn về vấn đề tài chính nhất : BẢO BÌNH
  - Kết hôn đem lại niềm hạnh phúc nhất : CỰ GIẢI
  - Giúp bạn sáng tạo nhất : KIM NGƯU
  - Làm cho bạn cảm thấy vui vẻ nhất : KIM NGƯU
  - Chia sẻ nỗi buồn tốt nhất : NHÂN MÃ

  * BẢO BÌNH :
  - Có khả năng tương thích cao nhất : SONG TỬ - THIÊN BÌNH
  - Làm người thân tốt nhất : SƯ TỬ
  - Không tương thích nhất : KIM NGƯU – BỌ CẠP – CỰ GIẢI
  - Có ích cho mối quan hệ công việc nhất : BỌ CẠP
  - Có thể học hỏi được nhiều nhất : SONG NGƯ – CỰ GIẢI – XỬ NỮ
  - Tạo nhiều cảm xúc cho bạn nhất : KIM NGƯU
  - Mang lại may mắn về vấn đề tài chính nhất : SONG NGƯ
  - Kết hôn đem lại niềm hạnh phúc nhất : SƯ TỬ
  - Giúp bạn sáng tạo nhất : SONG TỬ
  - Làm cho bạn cảm thấy vui vẻ nhất : SONG TỦ
  - Chia sẻ nỗi buồn tốt nhất : THIÊN BÌNH

  * SONG NGƯ :
  - Có khả năng tương thích cao nhất : CỰ GIẢI – BỌ CẠP
  - Làm người thân tốt nhất : XỬ NỮ
  - Không tương thích nhất : SƯ TỬ - BẠCH DƯƠNG
  - Có ích cho mối quan hệ công việc nhất : NHÂN MÃ
  - Có thể học hỏi được nhiều nhất : BẢO BÌNH - SONG TỬ - NHÂN MÃ
  - Tạo nhiều cảm xúc cho bạn nhất : SONG TỬ
  - Mang lại may mắn về vấn đề tài chính nhất : BẠCH DƯƠNG
  - Kết hôn đem lại niềm hạnh phúc nhất : XỬ NỮ
  - Giúp bạn sáng tạo nhất : CỰ GIẢI
  - Làm cho bạn cảm thấy vui vẻ nhất : THIÊN BÌNH
  - Chia sẻ nỗi buồn tốt nhất : BỌ CẠP – BẢO BÌNH
   
 2. YuKuRu Umi

  YuKuRu Umi Thành viên mới

  Tham gia:
  3/8/2014
  Bài viết:
  3
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1
  :KSV@15: hk tương thích với sư tử, hk chịu đâu:KSV@16:
   
 3. Bloom Harmonix

  Bloom Harmonix Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  11/4/2014
  Bài viết:
  54
  Lượt thích:
  93
  Kinh nghiệm:
  18
  YuKuRu Umi Thực sự mình rất muốn hỏi bạn tại sao lại ghét sư Tử đến vậy , có phải Sư Tử nào cũng xấu đâu, cái này phụ thuộc vào các yếu tố đó và cung Mặt trăng và cung Mặt Trời, năm sinh, giờ sinh nữa mà. À mà bạn là Bạch Dương hay Nhân Mã vậy?
   
 4. kudoshinichixconan

  kudoshinichixconan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  17/5/2014
  Bài viết:
  125
  Lượt thích:
  58
  Kinh nghiệm:
  28
  Nghề nghiệp:
  Detective
  Trường:
  Trường trung học Teitan
  Mình là bạch dương,đứa bạn thân của mình là bọ cạp,bọn mình chơi thân lắm,sao trên kia bảo không tương thích? :(
   
 5. Bloom Harmonix

  Bloom Harmonix Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  11/4/2014
  Bài viết:
  54
  Lượt thích:
  93
  Kinh nghiệm:
  18
  kudoshinichixconan cái đó thì mình cũng ko rõ lắm nhưng nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố đó bạn à
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP