Thần Chú Lăng Nghiêm - "Vua của các loại chú"

Trong chuyên mục 'Tâm' đăng bởi tractuyen_95, 10/10/2017. — 49.275 Lượt xem

 1. tractuyen_95

  tractuyen_95 Thánh Chiến Thành viên thân thiết

  Thần Chú Lăng Nghiêm - "Vua của các loại chú"

  Lăng Nghiêm Tâm Chú 楞嚴心咒 - Śūraṅgama Heart Mantra

  Quan trọng của thần chú Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Tuyên Hóa:
  [​IMG]

  Nếu trên thế gian này, không còn người nào tụng Chú Lăng Nghiêm, thì Ma Vương sẽ xuất hiện.

  Nếu còn một người trì tụng, thì thiên ma Ba Tuần không dám xuất hiện.

  Vì chúng chỉ sợ nhất là Chú Lăng Nghiêm.

  Chúng muốn tiêu diệt nhất là Chú Lăng Nghiêm.

  Khi pháp bắt đầu diệt, thì Chú Lăng Nghiêm sẽ mất trước nhất, kể cả Kinh Lăng Nghiêm.

  Lúc đó thiên ma Ba Tuần sẽ xuất hiện, hoành hành đầy rẫy khắp nơi.

  Lúc ấy sẽ không có trời đất, không có Phật, chúng tuyệt đối chẳng sợ gì.

  Cho nên tôi khuyên mỗi người Phật tử, (tại gia và xuất gia) học thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm và trì tụng mỗi ngày.

  Đây chính là hộ pháp và khiến cho pháp tồn tại lâu dài

  Đừng xem thường không có ý nghĩa và quan hệ gì.


  Thần Chú Lăng Nghiêm (Đầy đủ, dài hơn, toàn bộ, và mạnh hơn để trì tụng.)


  Nam-Mô-Lăng-Nghiêm Hội-Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )

  Diệu trạm tổng trì bất động tôn,

  Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu,

  Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng.

  Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân,

  Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương,

  Hườn độ như thị hằng sa chúng,

  Tương thử thâm tâm phụng trần sát,

  Thị tắc danh vị báo Phật ân:

  Phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng minh,

  Ngũ-trược ác-thế thệ tiên nhập,

  Như nhứt chúng sanh vị thành Phật,

  Chung bất ư thử thủ nê-hoàn.

  Đại –hùng đại -lực đại -từ-bi,

  Hi cánh thẩm trừ vi-tế hoặc,

  Linh ngã tảo đăng vô -thượng giác,

  Ư thập phương giới tọa đạo tràng ;

  Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,

  Thước –ca –ra tâm vô động chuyển.

  Nam-mô thường-trụ thập-phương Phật.

  Nam-mô thường-trụ thập-phương Pháp.

  Nam-mô thường-trụ thập-phương Tăng.

  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

  Nam-mô Phật Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm.

  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

  Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát.

  Nhĩ thời Thế-Tôn,

  Tùng nhục-kế trung,

  Dõng bá bảo-quang,

  Quang trung dõng xuất ,

  Thiên diệp bảo liên,

  Hữu hóa Như-Lai,

  Tọa bảo hoa trung,

  Đảnh phóng thập đạo,

  Bá bảo quang-minh,

  Nhứt nhứt quang-minh,

  Giai biến thị hiện,

  Thập hằng hà sa,

  Kim-Cang mật tích,

  Kình sơn trì sử,

  Biến hư-không giới,

  Đại chúng ngưỡng quan,

  Ủy ái kiêm bảo,

  Cầu Phật ai hựu,

  Nhứt tâm thính Phật,

  Vô-kiến đảnh tướng ,

  Phóng quang như La-Lai,

  Tuyên thuyết thần chú:
  Đệ Nhất  01. Nam-mô tát đát tha

  02. Tô già đa da

  03. A ra ha đế

  04. Tam-miệu tam bồ đà tỏa

  05. Nam mô tát đát tha

  06. Phật đà cu tri sắc ni sam

  07. Nam-mô tát bà

  08. Bột đà bột địa

  09. Tát đa bệ tệ

  10. Nam-mô tát đa nẩm

  11. Tam-miệu tam bồ đà

  12. Cu tri nẩm

  13. Ta xá ra bà ca

  14. Tăng già nẩm

  15. Nam-mô lô kê A-La-Hán đa nẩm.

  16. Nam-mô tô lô đa ba na nẩm.

  17. Nam-mô ta yết rị đà dà di nẩm.

  18. Nam-mô lô kê tam-miệu dà đa nẩm.

  19. Tam-miệu dà ba ra

  20. Ðể ba đa na nẩm.

  21. Nam-mô đề bà ly sắc nỏa.

  22. Nam-mô tất đà da

  23. Tỳ địa da

  24. Ðà ra ly sắc nỏa.

  25. Xá ba noa

  26. Yết ra ha

  27. Ta ha ta ra ma tha nẩm

  28. Nam-mô bạt ra ha ma ni

  29. Nam-mô nhơn dà ra da

  30. Nam-mô bà dà bà đế

  31. Lô đà ra da.

  32. Ô ma bát đế

  33. Ta hê dạ da.

  34. Nam-mô bà dà bà đế

  35. Na ra dả

  36. Noa da

  37. Bàn dá ma ha tam mộ đà da

  38. Nam-mô tất yết rị đa da

  39. Nam-mô bà dà bà đế

  40. Ma ha ca ra da

  41. Ðịa rị bác lặc na

  42. Dà ra tỳ đà ra

  43. Ba noa ca ra da.

  44. A địa mục đế

  45. Thi ma xá na nê

  46. Bà tất nê

  47. Ma đát rị dà noa

  48. Nam-mô tất yết rị đa da

  49. Nam-mô bà dà bà đế

  50. Ða tha dà đa câu ra da

  51. Nam-mô bát đầu ma câu ra da.

  52. Nam-mô bạc xà ra câu ra da.

  53. Nam-mô ma ni câu ra da

  54. Nam-mô dà xà câu ra da

  55. Nam-mô bà dà bà đế

  56. Ðế rị trà

  57. Du ra tây na.

  58. Ba ra ha ra noa ra xà da

  59. Ða tha dà đa da

  60. Nam-mô bà dà bà đế

  61. Nam-mô A di đa bà da

  62. Ða tha dà đa da

  63. A ra ha đế.

  64. Tam-miệu tam bồ đà da

  65. Nam-mô bà dà bà đế

  66. A sô bệ da

  67. Ða tha dà đa da

  68. A ra ha đế

  69. Tam-miệu tam bồ đà da

  70. Nam-mô bà dà bà đế

  71. Bệ xa xà da

  72. Câu lô phệ trụ rị da

  73. Bác ra bà ra xà da

  74. Ða tha dà đa da.

  75. Nam-mô bà dà bà đế

  76. Tam bổ sư bí đa

  77. Tát lân nại ra lặc xà da

  78. Ða tha dà đa da

  79. A ra ha đế

  80. Tam-miệu tam bồ đà da

  81. Nam-mô bà dà bà đế

  82. Xá kê dã mẫu na duệ

  83. Ða tha dà đa da

  84. A ra ha đế

  85. Tam-miệu tam bồ đà da

  86. Nam-mô bà dà bà đế

  87. Lặc đát na kê đô ra xà da

  88. Ða tha dà đa da

  89. A ra ha đế

  90. Tam-miệu tam bồ đà da

  91. Ðế biều

  92. Nam-mô tát yết rị đa

  93. ế đàm bà dà bà đa

  94. Tát đác tha dà đô sắc ni sam

  95. Tát đác đa bát đác lam

  96. Nam-mô a bà ra thị đam

  97. Bác ra đế

  98. Dương kỳ ra

  99. Tát ra bà

  100. Bộ đa yết ra ha

  101. Ni yết ra ha

  102. Yết ca ra ha ni

  103. Bạt ra bí địa da

  104. Sất đà nể

  105. A ca ra

  106. Mật rị trụ

  107. Bát rị đác ra da

  108. Nảnh yết rị

  109. Tát ra bà

  110. Bàn đà na

  111. Mục xoa ni

  112. Tát ra bà

  113. Ðột sắc tra

  114. Ðột tất phạp

  115. Bát na nể

  116. Phạt ra ni

  117. Giả đô ra

  118. Thất đế nẩm

  119. Yết ra ha

  120. Ta ha tát ra nhã xà

  121. Tỳ đa băng ta na yết rị

  122. A sắc tra băng xá đế nẩm

  123. Na xoa sát đác ra nhã xà

  124. Ba ra tát đà na yết rị

  125. A sắc tra nẩm

  126. Ma ha yết ra ha nhã xà

  127. Tỳ đa băng tát na yết rị

  128. Tát bà xá đô lô

  129. Nể bà ra nhã xà

  130. Hô lam đột tất phạp

  131. Nan giá na xá ni

  132. Bí sa xá

  133. Tất đác ra

  134. A kiết ni

  135. Ô đà ca ra nhã xà

  136. A bát ra thị đa câu ra

  137. Ma ha bác ra chiến trì

  138. Ma ha điệp đa

  139. Ma ha đế xà

  140 Ma ha thuế đa xà bà ra

  141. Ma ha bạt ra bàn đà ra

  142. Bà tất nể

  143. A rị da đa ra

  144. Tỳ rị câu tri

  145. Thệ bà tỳ xà da

  146. Bạt xà ra ma lễ để

  147. Tỳ xá lô đa

  148. Bột đằng dõng ca

  149. Bạt xà ra chế hắt na a giá

  150. Ma ra chế bà

  151. Bát ra chất đa

  152. Bạt xà ra thiện trì

  153. Tỳ xá ra giá

  154. Phiến đa xá

  155. Bệ để bà

  156. Bổ thị đa

  157. Tô ma lô ba

  158. Ma ha thuế đa

  159. A rị da đa ra

  160. Ma ha bà ra a bác ra

  161. Bạt xà ra thương yết ra chế bà

  162. Bạt xà ra câu ma rị

  163. Câu lam đà rị

  164. Bạt xà ra hắt tát đa giá

  165. Tỳ địa da

  166. Kiền dá na

  167. Ma rị ca

  168. Khuất tô mẫu

  169. Bà yết ra đá na

  170. Bệ lô giá na

  171. Câu rị da

  172. Dạ ra thố

  173. Sắc ni sam

  174. Tỳ chiếc lam bà ma ni giá.

  175. Bạt xà ra ca na ca ba ra bà.

  176. Lồ xà na

  177. Bạt xà ra đốn trỉ giá

  178. Thuế đa giá

  179. Ca ma ra

  180. Sát sa thi

  181. Ba ra bà.

  182. ế đế di đế

  183. Mẫu đà ra

  184. Yết noa.

  185. Ta bệ ra sám

  186. Quật phạm đô

  187. ấn thố na mạ mạ tỏa.

  Ðệ Nhị

  188. Ô Hồng

  189. Rị sắc yết noa

  190. Bác lặc xá tất đa

  191. Tát đác tha

  192. Già đô sắc ni sam

  193. Hổ hồng đô lô ung

  194. Chiêm bà na

  195. Hổ hồng đô lô ung

  196. Tất đam bà na

  197. Hổ hồng đô lô ung

  198. Ba ra sắc địa da

  199. Tam bác xoa

  200. Noa yết ra

  201. Hổ hồng đô lô ung

  202. Tát bà dược xoa

  203. Hắt ra sát ta

  204. Yết ra ha nhã xà

  205. Tỳ đằng băng tát na yết ra

  206. Hổ hồng đô lô ung

  207. Giả đô ra

  208. Thi để nẩm

  209. Yết ra ha

  210. Ta ha tát ra nẩm

  211. Tỳ đằng băng tát na ra

  212. Hổ hồng đô lô ung

  213. Ra xoa

  214. Bà già phạm

  215. Tát đác tha

  216. Già đô sắc ni sam

  217. Ba ra điểm

  218. Xà kiết rị

  219. Ma ha ta ha tát ra

  220. Bột thọ ta ha tát ra

  221. Thất rị sa

  222. Câu tri ta ha tát nê

  223. Ðế lệ a tệ đề thị bà rị đa

  224. Tra tra anh ca

  225. Ma ha bạt xà lô đà ra

  226. Ðế rị bồ bà na

  227. Man trà ra

  228. Ô hồng

  229. Ta tất đế

  230. Bạt bà đô

  231. Mạ mạ

  232. ấn thố na mạ mạ tỏa.

  Ðệ Tam

  233. Ra xà bà dạ

  234. Chủ ra bạt dạ

  235. A kỳ ni bà dạ

  236. Ô đà ca bà dạ

  237. Tỳ xa bà dạ

  238. Xá tát đa ra bà dạ

  239. Bà ra chước yết ra bà dạ

  240. Ðột sắc xoa bà dạ

  241. A xá nể bà dạ

  242. A ca ra

  243. Mật rị trụ bà dạ

  244. Ðà ra nị bộ di kiếm

  245. Ba già ba đà bà dạ

  246. Ô ra ca bà đa bà dạ

  247. Lặc xà đàn trà bà dạ

  248. Na dà bà dạ

  249. Tỳ điều đát bà dạ

  250. Tô ba ra noa bà dạ

  251. Dược xoa yết ra ha

  252. Ra xoa tư yết ra ha

  253. Tất rị đa yết ra ha

  254. Tỳ xá giá yết ra ha

  255. Bô đa yết ra ha

  256. Cưu bàn trà yết ra ha

  257. Bổ đơn na yết ra ha

  258. Ca tra bổ đơn na yết ra ha

  259. Tất kiền độ yết ra ha

  260. A bá tất ma ra yết ra ha

  261. Ô đàn ma đà yết ra ha

  262. Xa dạ yết ra ha

  263. Hê rị bà đế yết ra ha

  264. Xả đa ha rị nẩm

  265. Yết bà ha rị nẩm

  266. Lô địa ra ha rị nẩm

  267. Mang ta ha rị nẩm

  268. Mê đà ha rị nẩm

  269. Ma xà ha rị nẩm

  270. Xà đa ha rị nữ

  271. Thị tỷ đa ha rị nẩm

  272. Tỳ đa ha rị nẩm

  273. Bà đa ha rị nẩm

  274. A du giá ha rị nữ

  275. Chất đa ha rị nữ

  276. Ðế sam tát bệ sam

  277. Tát bà yết ra ha nẩm

  278. Tỳ đà dạ xà

  279. Sân đà dạ di

  280. Kê ra dạ di

  281. Ba rị bạt ra giả ca

  282. Hất rị đởm

  283. Tỳ đà dạ xà

  284. Sân đà dạ di

  285. Kê ra dạ di

  286. Trà diễn ni

  287. Hất rị đởm

  288. Tỳ đà dạ xà

  289. Sân đà dạ di

  290. Kê ra dạ di

  291. Ma ha bát du bát đác dạ

  292. Lô đà ra

  293. Hất rị đởm

  294. Tỳ đà dạ xà

  295. Sân đà dạ di

  296. Kê ra dạ di

  297. Na ra dạ noa

  298. Hất rị đởm

  299. Tỳ đà dạ xà

  300. Sân đà dạ di

  301. Kê ra dạ di

  302. Ðát đỏa dà lô trà tây

  303. Hất rị đởm

  304. Tỳ đà dạ xà

  305. Sân đà dạ di

  306. Kê ra dạ di

  307. Ma ha ca ra

  308. Ma đác rị già noa

  309. Hất rị đởm

  310. Tỳ đà dạ xà

  311. Sân đà dạ di

  312. Kê ra dạ di

  313. Ca ba rị ca

  314. Hất rị đởm

  315. Tỳ đà dạ xà

  316. Sân đà dạ di.

  317. Kê ra dạ di

  318. Xà dạ yết ra

  319. Ma độ yết ra

  320. Tát bà ra tha ta đạt na

  321. Hất rị đởm

  322. Tỳ đà dạ xà

  323. Sân dà dạ di

  324. Kê ra dạ di

  325. Giả đốt ra

  326. Bà kỳ nể

  327. Hất rị đởm

  328. Tỳ đà dạ xà

  329. Sân đà dạ di

  330. Kê ra dạ di

  331. Tỳ rị dương hất rị tri

  332. Nan đà kê sa ra

  333. Dà noa bác đế

  334. Sách hê dạ

  335. Hất rị đởm

  336. Tỳ đà dạ xà

  337. Sân đà dạ di

  338. Kê ra dạ di

  339. Na yết na xá ra bà noa

  340. Hất rị đởm

  341. Tỳ đà dạ xà

  342. Sân đà dạ di

  343. Kê ra dạ di

  344. A-la-hán

  345. Hất rị đởm

  346. Tỳ đà dạ xà

  347. Sân đà dạ di

  348. Kê ra dạ di

  349. Tỳ đa ra dà

  350. Hất rị đởm

  351. Tỳ đà dạ xà

  352. Sân đà dạ di

  353. Kê ra dạ di

  354. Bạt xà ra ba nể

  355. Câu hê dạ câu hê dạ

  356. Ca địa bát đế

  357. Hất rị đởm

  358. Tỳ đà dạ xà

  359. Sân đà dạ di

  360. Kê ra dạ di

  361. Ra xoa vỏng

  362. Bà dà phạm

  363. ấn thố na mạ mạ tỏa

  Ðệ Tứ

  364. Bà dà phạm

  365. Tát đác đa bát đác ra

  366. Nam-mô tý đô đế

  367. A tất đa na ra lặc ca

  368. Ba ra bà

  369. Tất phổ tra

  370. Tỳ ca tát đác đa bát đế rị

  371. Thập Phật ra thập Phật ra

  372. Ðà ra đà ra

  373. Tần đà ra tần đà ra

  374. Sân đà sân đà

  375. Hổ hồng hổ hồng.

  376. Phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra.

  377. Ta ha

  378. Hê hê phấn

  379. A mâu ca da phấn

  380. A ba ra đề ha da phấn

  381. Ba ra bà ra đà phấn

  382. A tố ra

  383. Tỳ đà ra

  384. Ba ca phấn

  385. Tát bà đề bệ tệ phấn

  386. Tát bà na dà tệ phấn

  387. Tát bà dược xoa tệ phấn

  388. Tát bà kiền thát bà tệ phấn

  389. Tát bà bổ đơn na tệ phấn

  390. Ca tra bổ đơn na tệ phấn

  391. Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn.

  392. Tát bà đột sáp tỷ lê

  393. Hất sắc đế tệ phấn

  394. Tát bà thập bà lê tệ phấn

  395. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn

  396. Tát bà xá ra bà noa tệ phấn.

  397. Tát bà địa đế kê tệ phấn

  398. Tát bà đát ma đà kê tệ phấn

  399. Tát bà tệ đà da

  400. Ra thệ giá lê tệ phấn

  401. Xà dạ yết ra

  402. Ma độ yết ra

  403. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn.

  404. Tỳ địa dạ

  405. Giá lê tệ phấn

  406. Giả đô ra

  407. Phược kỳ nể tệ phấn

  408. Bạt xà ra

  409. Câu ma rị;

  410. Tỳ đà dạ

  411. La thệ tệ phấn

  412. Ma ha ba ra đinh dương

  413. Xoa kỳ rị tệ phấn

  414. Bạt xà ra thương yết ra dạ

  415. Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn

  416. Ma ha ca ra dạ

  417. Ma ha mạt đát rị ca noa

  418. Nam-mô ta yết rị đa da phấn.

  419. Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn

  420. Bột ra ha mâu ni duệ phấn

  421. A kỳ ni duệ phấn

  422. Ma ha yết rị duệ phấn

  423. yết ra đàn tri duệ phấn

  424. Miệc đát rị duệ phấn

  425. Lao đát rị duệ phấn

  426. Giá văn trà duệ phấn

  427. Yết la ra đác rị duệ phấn.

  428. Ca bát rị duệ phấn

  429. A địa mục chất đa

  430. Ca thi ma xá na

  431. Bà tư nể duệ phấn

  432. Diễn kiết chất

  433. Tát đỏa bà tỏa

  434. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.

  Ðệ Ngũ

  435. Ðột sắc tra chất đa

  436. A mạt đác rị chất đa

  437. Ô xà ha ra

  438. Dà ba ha ra

  439. Lô địa ra ha ra

  440. Ta bà ha ra

  441. Ma xà ha ra

  442. Xà đa ha ra

  443. Thị tỉ đa ha ra

  444. Bạt lược dạ ha ra

  445. Kiền đà ha ra

  446. Bố sữ ba ha ra

  447. Phả ra ha ra

  448. Bà tả ha ra

  449. Bát ba chất đa

  450. Ðột sắc tra chất đa.

  451. Lao đà ra chất đa

  452. Dược xoa yết ra ha

  453. Ra sát ta yết ra ha

  454. Bế lệ đa yết ra ha

  455. Tỳ xá giá yết ra ha

  456. Bộ đa yết ra ha

  457. Cưu bàn trà yết ra ha

  458. Tất kiền đà yết ra ha

  459. Ô đát ma đà yết ra ha

  460. Xa dạ yết ra ha

  461. A bá tất ma ra yết ra ha.

  462. Trạch khê cách

  463. Trà kỳ ni yết ra ha

  464. Rị Phật đế yết ra ha

  465. Xà di ca yết ra ha

  466. Xá câu ni yết ra ha

  467. Lao đà ra

  468. Nan địa ca yết ra ha

  469. A lam bà yết ra ha

  470. Kiền độ ba ni yết ra ha

  471. Thập phạt ra

  472. Yên ca hê ca

  473. Trị đế dược ca

  474. Ðát lệ đế dược ca

  475. Giả đột thác ca

  476. Ni đề thập phạt ra

  477. Tỉ sam ma thập phạt ra

  478. Bạt để ca

  479. Tỷ để ca

  480. Thất lệ sắc mật ca

  481. Ta nể bát để ca

  482. Tát bà thập phạt ra

  483. Thất lô kiết đế

  484. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm

  485. A ỷ lô kiềm

  486. Mục khê lô kiềm

  487. Yết rị đột lô kiềm

  488. Yết ra ha

  489. Yết lam yết noa du lam

  490. Ðản đa du lam

  491. Hất rị dạ du lam

  492. Mạt mạ du lam

  493. Bạt rị thất bà du lam

  494. Tỷ lật sắc tra du lam

  495. Ô đà ra du lam

  496. Yết tri du lam

  497. Bạt tất đế du lam

  498. Ô lô du lam

  499. Thường dà du lam

  500. Hắc tất đa du lam

  501. Bạt đà du lam

  502. Ta phòng án dà

  503. Bát ra trượng dà du lam

  504. Bộ đa tỷ đa trà

  505. Trà kỳ ni

  506. Thập bà ra

  507. Ðà đột lô ca

  508. Kiến đốt lô kiết tri

  509. Bà lộ đa tỳ

  510. Tát bát lô

  511. Ha lăng già

  512. Du sa đát ra

  513. Ta na yết ra

  514. Tỳ sa dụ ca

  515. A kỳ ni

  516. Ô đà ca

  517. Mạt ra bệ ra

  518. Kiến đa ra

  519. A ca ra

  520. Mật rị đốt

  521. Ðát liểm bộ ca

  522. Ðịa lật lặc tra

  523. Tỷ rị sắc chất ca

  524. Tát bà na câu ra

  525. Tứ dẫn dà tệ

  526. Yết ra rị dược xoa

  527. Ðác ra sô

  528. Mạt ra thị

  529. Phệ đế sam

  530. Ta bệ sam

  531. Tất đát đa bát đác ra

  532. Ma ha bạt xà lô

  533. Sắc ni sam

  534. Ma ha bát lặc trượng kỳ lam

  535. Dạ ba đột đà

  536. Xá dụ xà na

  537. Biện đát lệ noa

  538. Tỳ đà da

  539. Bàn đàm ca lô di

  540. Ðế thù

  541. Bàn đàm ca lô di

  542. Bát ra tỳ đà

  543. Bàn đàm ca lô di

  544. Ðát điệt tha


  Án a na lệ, tỳ xá đề bệ ra bạc xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bàn ni phấn. Hổ hồng đô lô ung phấn, ta bà ha.  Nam Mô A Di đà Phật.

  Nam-Mô-Lăng-Nghiêm Hội-Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP